Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Meysydd Dysgu a Phrofiad / Areas of Learning and Experience

Meysydd Dysgu a Phrofiad

Areas of Learning and Experience

 

Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys chwe 'Maes Dysgu a Phrofiad'. Nid yw hyn yn golygu bod pynciau traddodiadol yn diflannu, ond yn hytrach maent wedi'u cyfuno i gwmpasu pynciau a disgyblaethau sy'n bodoli eisoes, gyda'r bwriad o hyrwyddo cydweithio, datblygu a dylunio cwricwlwm ar lefel ysgol drawsddisgyblaethol.

The new curriculum will consist of six 'Areas of Learning and Experience'. This doesn't mean that traditional subjects are disappearing, but rather combined to encompass existing subjects and disciplines, and are intended to promote collaboration and cross-disciplinary school-level curriculum development and design.

 

Y chwe Maes Dysgu a Phrofiad yw:

The six Areas of Learning and Experience are:

 

*cliciwch ar y pennawdau i fynd a chi at wefan Llywodraeth Cymru ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad

*click on the headings to take you to the Welsh Government website for each Area of Learning

 

  • Y Celfyddydau Mynegiannol*: Yn ymgorffori celf, dawns, drama, cerddoriaeth a chyfryngau digidol. Mae'n annog creadigrwydd, meddwl beirniadol a pherfformiad.
  • Expressive Arts*: Incorporates art, dance, drama, music and digital media. It encourages creativity, critical thinking and performance.

 

  • Y Dyniaethau*: Yn ymgorffori daearyddiaeth, hanes, addysg grefyddol, astudiaethau busnes ac astudiaethau cymdeithasol. Bydd yn seiliedig ar brofiadau dynol a bydd hefyd yn cwmpasu diwylliant a hunaniaeth Cymru.
  • Humanities*: Incorporates geography, history, religious education, business studies and social studies. It will be based on human experiences and will also cover Welsh culture and identity.

 

  • Iechyd a Lles*: Yn ymgorffori agweddau corfforol, emosiynol a chymdeithasol ar fywyd. Bydd yn helpu disgyblion i wneud penderfyniadau gwybodus am eu hiechyd a'u lles a sut i reoli dylanwadau cymdeithasol.
  • Health and Wellbeing*: Incorporates physical, emotional and social aspects of life. It will help pupils to make informed decisions about their health and wellbeing and how to manage social influences.

 

 

  • Mathemateg a Rhifedd*: Yn ogystal â mathemateg, mae hyn yn cynnwys rhifedd sef cymhwyso mathemateg i ddatrys problemau yng nghyd-destunau'r byd go iawn.
  • Mathematics and Numeracy*: As well as mathematics, this includes numeracy which is the application of maths to solve problems in real world contexts.

 

 

 

Bydd tri 'chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd' hefyd - llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol, a fydd yn cael eu hymgorffori ym mhob un o feysydd y cwricwlwm.

There will also be three 'Cross-curriculuar responsibilities' - literacy, numeracy and digital competence, which will be embedded throughout all curriculum areas.

Top