Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Y Pedwar Diben / The Four Purposes

Y Pedwar Diben

The Four Purposes

 

 

Fel ysgol byddwn yn galluogi pob dysgwr i ddatblygu tuag at bedwar diben y cwricwlwm - sef y man cychwyn a'r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Bydd ein cwricwlwm ysgol yn cefnogi ein dysgwyr i ddod yn:

As a school we will enable all learners to develop towards the four purposes of the curriculum - the starting point and aspiration for every child and young person in Wales. Our school curriculum will support our learners to become:

 

  • Dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • Ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
  • Cyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a'u gwaith
  • Enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
  • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd
  • Ethical, informed citizens of Wales and the world
  • Unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas
  • Healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

 

Dyma ein cymeriadau sy'n cynrychioli'r pedwar diben, pob un wedi'u dylunio gan ddisgyblion YGG Pontybrenin!

Here are our characters which represent the four purposes, each designed by pupils at YGG Pontybrenin!

Top