Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Rydym fel ysgol yn gefnogol o ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog rhieni i ddarllen gyda'u plant am o leiaf 10 munud y dydd. Gall wneud gwahaniaeth mawr. Cymerwch gipolwg isod am syniadau ac awgrymiadau i helpu gyda'r darllen.

 

As a school we are supportive of the Welsh Government's campaign to encourage parents to read with their children for at least 10 minutes a day. It can make a difference in a big way.  Take a look below for some ideas and suggestions to support your child's reading.

Cyflwyniad llythrennedd Cyfnod Allweddol 2 / Literacy presentation Key Stage 2

Rho amser i ddarllen - hysbysiad teledu

Trwy ddarllen am gyn lleied â 10 munud y dydd gyda'ch plentyn, gallwch wneud gwahaniaeth i'w sgiliau llythrennedd. http://darllenynwell.co.uk Facebook/Rho Amser i Ddarllen

Make time to read - TV advert

By reading for just 10 minutes a day with your child, you can make a difference to their literacy skills. http://betterreading.co.uk/ Facebook/Make Time To Read

Pamffledi Cymorth / Support Pamphlets

Top