Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor - Medi / Hydref

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12    
  •  e.e. "Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,  tri dau yw chwech ........."                                                                                                              
 • Ysgrifennu rhifau hyd at gan mil / Writing number to a hundred thousand                            
  • e.e. tri chant a phedwar mil saith cant dau ddeg tri     -       304 723                                                                                                         
 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) / Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                                                                                                                                                                                                  
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hanner Tymor - Tachwedd / Rhagfyr

 

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym yn ffocysu ar y canlynol:

During this half term we are focusing on the following: 

 

 • Rhannu / Division - Rhannu yn defnyddio'r dull 'bus stop'. / Dividing using the 'bus stop' method.
 • Arian / Money - 
  • ​​​​​​​Cyfri arian (adio a thynnu) / Count money (add and subtract)
  • Datrys problemau geiriau yn ymwneud ag arian / Solving word problems with money

 

 • Amser / Time -
  • Darllen y cloc analog a digidol. / Reading the analog and digital cloc.
  • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng amseroedd? / What's the difference between the times?
   • e.e. Os ydw i'n gadael yr ysgol am chwarter wedi tri ac yn cyrraedd fy nghartref am ddeg munud i bedwar, pa mor hir yw'r daith? / If I leave school at quarter past three and I arrive home at ten to four, how long is the journey?
  • Amserlenni / Time tables - Bysiau (buses) / Trenau (trains) / Trefn dydd (daily routine) / Ymweliad i'r sw (a visit to the zoo)

 

 • Tablau / Times tables Ymarferion dyddiol / daily chanting

 

 • Fracsiynau / Fractions - hanner / half, chwarter / quarter, treian / third, pumed / fifth

 

 • Talgrynnu / Rounding - i'r 10 / 100 / 1000 agosaf  - to the nearest 10/100/1000

Haneru rhifau - Halving numbers

Ydych chi'n cofio ni'n gwneud rhain yn y dosbarth?  Wel, dyma'r dull y defnyddio'n ni gyda'r rhifau oedd yn fwy anodd i ni. / Do you remember us doing these in class?  Here is the method we used in class to halve some more difficult numbers.

Agorwch y ddogfen yma i weld y dull / Open this document to see the method.

Top