Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lluniau / Pictures

Sul y Mamau

Mother’s Day

 

Rydym wedi bod wrthi’n gweithio’n galed ar ein cardiau Sul y Mamau. Roedd yn werth y bysedd (a’r dosbarth!) anniben ar ôl gweld y cynnyrch terfynol!

 

We have been working hard on our Mother’s Day cards. The messy fingers g(& classroom!) were definitely worth it after seeing how lovely they all turned out to be! 

Mynegi Barn / Opinion Writing

 

Rydym wedi bod yn dysgu sut i fynegi barn a gwrando ar ein gilydd.

 

We have been learning how to express our opinions and listen to each other.

Criced / Cricket

 

Mae’r dosbarth wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn gwesi criced dros yr wythnosau diwethaf. Am hwyl!

 

The class have been very lucky to have recieved cricket lessons over the past few weeks. Such fun!

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Diolch yn fawr i David Brayley am ddod mewn i rannu ei stori ar sut ddaeth i fod yn awdur. Gwnaeth ef ysbrydoli ni i ddilyn ein breuddwydion!

 

A big thank you to David Brayley for coming in to share his story on how he became an author. He certainly inspired us to follow our dreams!

Ein Hoff Lyfrau

 

Our Favourite Books

Ymweliad i Sain Ffagan

A Visit to St Fagans

 

Cawsom ddiwrnod braf yn ymweld ag Amgueddfa Werin Cymru! Dysgom am fywyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chawsom wers mewn ysgol Fictoriaidd!

 

We had a wonderful day visiting St Fagans National Museum of History! We learnt about life in the nineteenth century, and experienced a lesson in a Victorian schoolroom! 

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn canolbwyntio ar fesur o fewn ein gwersi mathemateg. 

 

This week we have been concentrating on measurement within our mathematics lessons.

Caswom brynhawn arbennig yn cynnal arbrawf gwyddoniaeth i weld pa dywel papur sydd yn amsugno'r mwyaf o ddwr. 

 

We had a great afternoon conducting a science experiment to find out which paper towel absorbs the most water. 

 

 

Diolch yn fawr i rai o ddisgyblion y dosbarth am ddod ag arteffactau Fictoriaidd i mewn i'r ysgol. Cawsom wers arbennig yn eu harsylwi a thrafod eu defnyddiau. Gwych!

 

A big thank you to some of our pupils for bringing in Victorian artefacts. We loved looking at them and discussing their uses. Fantastic!

Ymweliad gan Krav Maga

A Visit from Krav Maga 

 

Gwnaeth y plant fwynhau eu sesiwn hunan amddiffyn gydag aelodau o'r clwb Krav Maga! Mae pamffledi gwybodaeth wedi cael eu danfon adref gyda'ch plant heddiw (10.1.19) . 

 

The children thoroughly enjoyed their self defense session with members of the Krav Maga Club! Information leaflets have been sent home with your child today (10.1.19) . 

 

 

Homophones

 

During our English literacy lessons this week, the pupils have loved learning all about homophones!

 

Yn ystod ein sesiynau llythrennedd Saesneg yr wythnos hon, mae’r disgyblion wedi mwynhau dysgu am ‘homophones’!

Ymweliad Mr Urdd

A Visit from Mr Urdd

 

Cawsom ymwelydd pwysig iawn yr wythnos hon- Mr Urdd! Dysgom am yr holl bethau gwych y gallwch wneud fel aelod o’r Urdd. 

 

We had a very important visitor this week- Mr Urdd! We learnt about all of the brilliant things you can do as a member of the Urdd! 

'Fy Mharc Delfrydol' 

'My Dream Park'

 

Mae'r disgyblion wedi bod yn brysur trwy gydol yr wythnos yn adeiladu offer ar gyfer eu parciau delfrydol.

 

The pupils have been busy this week building various equipment to go in their dream parks.

Top