Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs Griffiths

Croeso!      

Blwyddyn 2   Dosbarth Mrs Griffiths    2021-2022

Welcome!

Year 2      Mrs Griffiths' class     2021-2022

Blwyddyn 2 / Year 2

Dysgu am droadau ac onglau sgwâr. Learning about turns and right angles.

Penderfynon ni greu a rhedeg ein llyfrgell ein hun! We decided to make and run our own library!

Ymweld â’r llyfrgell. Visiting the library

Ffracsiynau blasus byns y Grog! Hot cross bun tasty fractions!.

Origami ac effeithiau paent ar gyfer creu cerdyn y Pasg. Origami and paint effects in order to create an Easter card.

Gweithgareddau amrywiol y Pasg. A variety of Easter activities.

Cyd-weithio’n annibynnol. Groups working independently.

Llongyfarchiadau a phob lwc!! Congratulations and good luck!

Mor Hyfryd yw’r Byd! What a Wonderful World!

Ymchwilio i’r pridd a chreu gwesty trychfilod. Investigating the soil and creating a minibeast hotel.

Gwaith llafaredd, dysgu disgrifio. ( Oracy work, learning to describe)

Masnach Deg (Fairtrade)

Cystadlu yn yr Eisteddfod, da iawn! (Competing in the Eisteddfod, well done!)

Stori Dewi Sant yn null Pie Corbett (The story of Dewi Sant using the Pie Corbett method.)

Still image for this video

Dydd y Llyfr ( World Book Day)

Darlunio dan arweiniad / Directed drawing

Dydd Gŵyl Dewi Hapus! (Happy St.David’s day!)

Hwyl creadigol yn y warchodfa ... chwilio lluniau yn rhysgl y coed. (Creative development looking for pictures in the bark of the trees in the nature area.)

Gweithgareddau gwerth lle. (Place value activities.)

Gweithio fel tîm i greu afon ar gyfer Y Râs Fawr ar ddechrau’r flwyddyn newydd Tseineaidd. (Teamwork to create a ‘river’ for ‘The Great Race’ at the start of the Chinese new year.)

Gwylio a chyfrif adar yn y warchodfa. (The Big British School Birdwatch.)

Dysgu am odl. (Learning about rhyme.)

Addunedau Meddylfryd Twf. (Growth Mindset Resolutions.)

Creu gwe trafod wrth siarad am ein gwyliau Nadolig. (Creating a discussion web while talking about our Christmas holidays.)

Cadi’r Corrach direidus! ( Cadi the mischievous elf.)

Creu tap mesur 1 metr a dysgu sut i fesur. ( Making a meter tape and learning to measure.)

Creu gweithdy Siôn Corn. (Creating Santa’s workshop.)

Dysgu am gyfarwyddiadau. (Learning about instructions.)

Defnyddio’r numicon a’r gorchuddion tynnu. Ymarfer cofnodion rhicbren. (Using the numicon and subtraction covers. Practicing tally marks.)

Celf yr hydref. (Autumn art.)

Sul y Cofio.. ( Remembrance Day.)

Dysgu am fisoedd y flwyddyn a'r tymhorau. (Learning the months of the year and the seasons.)

Still image for this video

Creu coed y tymhorau i’n helpu. ( Making season trees to help us.)

Still image for this video

Plant Mewn Angen (Children in Need.)

Creu lampau diva with ddysgu am Ŵyl Diwali

Tân Gwyllt (Fireworks)

Lliwiau’r hydref ( Autumn colours)

Dysgu sillafu a chyfri mewn grwpiau. (Spelling practice and counting by grouping.)

Pobi bara. Stori'r Iar Fach Goch. / Baking bread. The Little Red Hen story.

Taith gerdded noddedig. / Sponsored walk

Wythnos Gymraeg ( Welsh week)

Ymchwilio i siapiau 2D a 3D

Wythnos ailgylchu/ Recycling week.

Dydd Owain Glyndŵr / Owain Glyndŵr day

Dysgu cyd-chwarae’n ddiogel gan ystyried eraill. Am sbri! / Learning to play together safely and with regard for others. Great fun!

Top