Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau cyfnod cau / Activities during school closure

ATGOFION :Astudio Siapan. / MEMORIES: Learning about Japan

Dewiswch un gweithgaredd o bob adran bob wythnos.

Choose one activity from each section each week.

Gweithgareddau darllen / Reading activities

Disgriblio'r Gwanwyn (Describing Spring in pictures)

Gemau Darllen Ar-lein (Online Reading Games)

Llyfrau Darllen (Reading Books)

Sgiliau darllen / Reading skills

Dewis llyfr a rhoi rheswm / Choose a book and reason your choice

Canfod ystyr geiriau anghyfarwydd. / Finding meanings for unfamiliar words.

Casglu geiriau diddorol. / Collect interesting words.

Rhagfynegi a mynegi barn. / Predict and express an opinion.

        Gweithgareddau mathemateg a rhifedd / Mathematics and numeracy activities
                              Gwaith thema / Theme work

Trafod Meddylfryd Twf gyda'ch plentyn / Discuss Growth mindset with your child

Gem y trychfilod. / The minibeast game.

Sgiliau mapio / Mapping skills

Pobl sy'n newid y byd / People who change the world

Dweud a sillafu / Say and spell

           Ardal allanol a gweithgareddau eraill/ Outdoor area and other activities

Helfa'r Ardd 1 (Garden Hunt 1)

Helfa'r Ardd 2 (Garden Hunt 2)

Trysor yn yr Ardd (Treasure in the Garden)

Mathemateg yn yr Ardd (Maths in the Garden)

Top