Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Affrica - Africa

Thema tymor y Gwanwyn - Spring term theme

Cyflwyno Affrica / Introducing Africa

I ddechrau'r thema newydd rhaid oedd cracio'r cod er mwyn agor y bocs yn cynnwys yr amcan:

To start the new theme we needed to crack the code in order to open the box that included the learning objective:

Affrica fel cyfandir / Africa as a continent

I ddechrau'r thema newydd dyma ni'n dod o hyd i wledydd Affrica drwy gwblhau jig-so arlein:

To start the new theme here we are locating African countries on am on-line jigsaw:

Nesaf, drwy ddefnyddio porwr gwnaethon ni ddod o hyd i'r pellter rhwng gwledydd amrywiol yn Affrica:

Next, using a search engine we compared the distance between certain countries in Africa:

Tirwedd Affrica / African landscape

Er mwyn dysgu mwy am dirwedd Affrica gwnaethon ni didoli lluniau, enwau a ffeithiau diddorol o'r tirweddau gwahanol, megis anialwch, mynyddoedd, ynysoedd, traethau, a.y.b.  Yna, yn ein grwpiau aethon ni ati i ymchwilio mwy o ffeithiau yn defnyddio ein llyfrau Chrome:

In order to learn more about African landscapes we sorted photo, names and interesting facts according to landscape. Landscapes including deserts, mountains, islands or beaches, etc. Then, each group researched and found more interesting facts to do with each landscape using our Chromebooks.

Anifeiliaid Affrica / African animals

Er mwyn dysgu mwy am y mathau o anifeiliaid sy'n byw ar dirweddau amrywiol gwnaethon ni greu wal graffiti yn cynnwys llu o wybodaeth am yr anifeiliaid. Yna, gwnaethom gasglu data o'r holl wybodaeth:

In order to learn more about the animals that live in the different landscapes we created a graffiti wall of information on the animals. We then used all the information to collect data.

Nelson Mandela

Yr wythnos hon, gwnaethon ni dderbyn parsel arbennig o Dde Affrica. Roedd yn rhaid i ni ddyfalu beth oedd yn y bocs yn gyntaf cyn datgelu mae ffocws yr wythnos oedd dysgu mwy am Nelson Mandela, cyn-arlywydd De Affrica. Dyma ni'n ceisio dyfalu beth oedd yn y parsel:

This week we received a special parcel from South Africa. We needed to guess what was in the parcel before revealing what this weeks focus would be learning more about Nelson Mandela, former president of South Africa. Here we are trying to guess what was in the parcel:

Nesaf, gwnaethom gasglu gwybodaeth am Nelson Mandela yn defnyddio Encyclopaedia Britannica:

Next we collected information about Nelson Mandela using Encyclopaedia Britannica:

Yn dilyn hyn, gwnaethom drefnu llinell amser digwyddiadau allweddol ym mywyd Nelson Mandela. Ar ôl trefnu gwnaethom wirio ein llinell i'r drefn gywir:

Following this, we organised the important events in the life on Nelson Mandela. After sorting we checked our timeline and tweaked it a little:

Unwaith gwnaethon ni gasglu'r holl wybodaeth am Nelson Mandela aethon ni ati i greu ffeil ffeithiau syml amdano yn ein grwpiau:

Once we collected all the information about Nelson Mandela we completed a simple fact file on his life as a group:

Dawns Affricanaidd / African Dance

Dros yr wythnos diwethaf rydym ni wedi bod yn dysgu dawns Affricanaidd.

Dyma ni yn ymarfer drwy roi'r symudiadau at ei gilydd:

Over the past few weeks we have been learning a new African dance.

Here we are putting the moves together and practising:

Dawns Affricanaidd

Still image for this video
Top