Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons

 

 • Adnabod rhifau hyd at 1,000 / Recognise numbers up to 1,000;

 

 • Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd / To recognise negative numbers in the context of temperature;

 

 • Adio tri yna bedwar rhif un-digid yn y pen / Adding 3 and 4 one-digit numbers;

 

 • Adnabod priodweddau siapau 2D a 3D / Recognise 2D and 3D properties';

 

 • Darllen oriau a munudau ar gloc digidol 12 awr / Read and recognise hours and minutes on a 12-hour digital clock;

 

 • Mesur pwysau mas mewn gramau a chilogramau / To measure weight and mass in grams and kilograms;

 

 • Dilyniannau rhif e.e. cyfrif fesul 2, 3, 4 o wahanol bwyntiau cychwyn / Number sequences i.e. counting by 2, 3, 4 from different starting points.

 

 • Adio tri rhif dau-ddigid /Add three two-digit numbers;

 

 • Adnabod ffracsiynau gwahanol fel rhan o un cyfan / To recognise  fractions as part of a whole.

 

 • Casglu, cyflwyno a dehongli data mewn pictogramau, graffiau bar, diagram Venn a diagram Carroll / Collect, present and interpret data in pictograms, bar graphs, Venn diagrams and Carroll diagrams.

Tymor yr Hydref / Autumn Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau 2,5,10,3 a 4 / Learn times tables 2,5,10,3 and 4 

   

 • Ysgrifennu rhifau hyd at fil / Writing number to a thousand 

 

 • Adio a thynnu 1, 10, 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1,10 and 100 at any number

 

 • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf/ Estimating to the nearest 10, 100   

   

 • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd / Count forwards and backwards in repetitive steps       

                                                                                                                                                     

 • Defnyddio araian i dalu am a chyfri newid hyd at £5 / Use money to pay for items and calculate change up to £10                                                                                                                                                               
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100   

 

 • Mesur hyd i'r hanner cm agosaf/ Measure length to the nearest half cm

 

 • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r pum munud agosaf/ Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest five minutes.     

       

 • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D / Recognise names and properties of 2D and 3D shapes                                                                                                                                                                                     
Top