Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

4.3

Deall bod 'na' ynghyd â gwrthrych yn negatif cynnar - 

Understanding that ‘no’ plus an object is an early negative

Beth i'w wneud
• Casglwch ddau degan  (e.e. cath, ci bach, doli).
• Defnyddiwch ddau degan yn unig i ddechrau.
• O stôr o wrthrychau bob dydd, dewiswch rai gwrthrychau (e.e. pêl, cwpan, het, lowly).
• Rhowch wrthrych i un o’r teganau (e.e. rhowch yr het ar ben y gath).
• Gofynnwch ‘Pwy sydd heb het?’
• Anogwch y plentyn i bwyntio at y tegan heb y gwrthrych.
• Os yw’r plentyn yn pwyntio at y tegan sy’n gwisgo’r het, dywedwch ‘Mae het gan Tedi. Pwy sydd heb het?’
• Os yw hyn yn barhau i fod yn anodd, annogwch trwy arwain llaw’r plentyn tuag at yr ymateb cywir a’i atgyfnerthu gyda ‘Edrychwch, does dim het gan Tedi'.

 

 

What to do
• Gather together two favourite toys (e.g. cat, puppy, doll, Spiderman).
• Use just two toys to begin with.
• From a store of everyday objects, choose a few (e.g. ball, cup, hat, socks).
• Give an object to one of the toys (e.g. put the hat on the cat’s head).
• Ask ‘Who’s got no hat on?’
• Encourage the child to point to the toy without the object.
• If the child points to the toy wearing the hat, say ‘Teddy’s got a hat, who’s got no hat?’
• If this continues to prove difficult, prompt by guiding the child’s hand towards the right response and reinforce it with ‘Look, teddy’s got no hat on’.

Top