Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Digwyddiadau - Events

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25

Blas o'r Body Zorbes!

Still image for this video

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27

Rownd terfynol/Final Bl.3 (Bechgyn)

Still image for this video

Rownd terfynol/Final Bl.3 (Merched)

Still image for this video

Ras Cyfnewid/Relay Race Bl.3

Naid hir/Long jump Bl.3

Gwaywffon/Javelin Bl.3

Mae'r dosbarth wrth eu boddau yn ymweliad â'r llyfrgell. O ran yr hoff fenthyciadau yn bresennol mae...llyfrau jôcs, cyfres lyfrau Lego/Star Wars a Goosebumps fyny yn y brig.

The class always look forward to the library visits. In terms of favourites...joke books and the Lego/Star Wars and Goosebumps are flourishing as favourites.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Image result for trampoline clipart

Dyma ni ar ôl gorffen y naid noddedig. Da iawn bawb am y sboncio syfrdanol!

Here we are after finishing the sponsored bounce. Well done everyone for some brilliant bouncing!

 

Picture 1

Er mwyn codi ymwybyddiaeth ar gyfer y bythefnos Masnach Deg rydym wedi bod wrthi'n cyflawni prawf ddal. Gwnaethom brofi cynnyrch Masnach Deg a chynnyrch arferol. Dyma luniau ohonom wrthi'n blasu cynnyrch fel bananas a siocled poeth.

In order to raise awareness for Fairtrade fortnight we completed a blind taste test. We tested some Fairtrade products against non-Fairtrade products. Here are some photos of us tasting products such as bananas and hot chocolate.

   

 

 

Dyma luniau o'r dosbarth yn mwynhau trwco llyfrau. Diolch i MD am dynnu'r lluniau. 

Here are some photos of the class books swap. Thanks to MD for taking the photos.

Ymhlith yr holl weithgareddau daeth disgyblion o chweched ddosbarth Ysgol Gyfun Gŵyr i ddarllen stori i'r dosbarth. Diolch iddyn nhw am eu darllen afieithus!

Amidst all the fun activities, students from Ysgol Gyfun  Gŵyr sixth form came to read a story or two to the class. Thanks to them for their exuberant reading!

Picture 1

Yn ystod y diwrnod mawr fuodd y dosbarth yn brysur yn creu cofnod o'r rhesymau pam maent yn falch i fod yn Gymry.

During the big day the class were busy creating a record of why they are proud to be Welsh.

Yn ystod Eisteddfod yr ysgol cynhaliwyd cystadleuaeth y genhinen fwyaf. Da iawn i MP (cenhinen go iawn) ac i AM (cenhinen wedi ei greu) am fod yn fuddugol. Dyma'r cystadleuwyr:

During the school Eisteddfod the largest leek competition was held. Congratulations to MP (real leek) and AM (created leek) for winning the competitions. Here are the competitors from the class:

Picture 1
Picture 2

Yn ogystal â chystadleuaeth y genhinen fwyaf roedd yna gystadleuaeth dylunio llwy garu. Da iawn i EC am greu llwy ddeniadol iawn ac ennill y gystadleuaeth. Dyma'r cystadleuwyr:

In addition to the largest leek competition there was also a competition to design a love spoon. Congratulations to EC for winning the competition. Here are the competitors from the class with their delightful creations:

Picture 1

Dyma lun o gystadleuwyr y darn o farddoniaeth rydd ar y testun 'Ein hiaith'. Hyfryd i weld 3 aelod o'r dosbarth yn cystadlu. Ymdrech aruthrol gan bawb!

Here are the poetry competitors from year 3 and 4 . It was fantastic to see three members of the class compete. A wonderful effort by all!

 

Picture 1

Roeddem yn gyffrous iawn wrth ymweld  â'r llyfrgell am y tro cyntaf!

We were very excited to visit the library for the first time!

 

 

 

 

Daeth y Frenhines Keviana i'r ysgol i gael sgwrs gyda'r Iau am Bantomime eleni yn Theatr y Grand, Abertawe. Roedden ni'n gyffro i gyd!

 

Queen Keviana came to visit and had a fantastic chat about this years Pantomime at Swansea's Grand Theatre; Sleeping Beauty. The air was filled with excitement!

Yn rhan o ymgyrch Shoctober, daeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i’r ysgol i gael sgwrs wych am fater pwysig - achub bywyd. Dysgom sut i wahaniaethu rhwng argyfwng bach a mawr, beth i wneud mewn argyfwng difrifol, sut i ddefnyddio diffibriliad a beth i wneud os mae rhywun yn tagu. Cafwyd cyfle hyd yn oed i ymarfer cywasgiadau CPR ar Anne, y ddol ac ymweld â’r ambiwlans. Prynhawn bach cyffrous!

As part of the Shoctober campaign, The Welsh Ambulance Service came in to chat to us about a very important matter - saving lives. We learnt how to differentiate between a small and big emergency, what to do in an emergency, how to use a defibrillator and what to do if someone chokes. We even got the chance to practice CPR compressions on Anne, the doll and have a look inside an ambulance. An useful and exciting afternoon had by all!

Picture 1

 

Top