Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mathemateg a Rhifedd | Mathematics and Numeracy

  Tablau Lluosi  

- Times tables - 

Mae angen i'ch plentyn ddysgu'r tablau lluosi hyd at 12 x 12.  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn gwersi. Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

 

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech....."

   

Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern. 

 Gallant hefyd ymarfer eu gwybodaeth o'r tablau lluosi trwy chwarae gemau fel 'J2blast', 'Hit the Button', 'Daily 10' ac unrhyw gemau mathemateg arall ar 'Wordwall' neu 'Topmarks'.

 

They can also practise their times tables knowledge by playing games such as 'J2blast', 'Hit the Button', 'Daily 10' and any other maths games found on 'Wordwall' or 'Topmarks'. 

Yn y dosbarth

- In class -

Yn ystod hanner tymor cyntaf, tymor yr Hydref, bydd ein gwersi Mathemateg yn rhoi ffocws ar y System Rhif: 

During the first half term of the Autumn term our Mathematics lessons will focus on the Number System:

 

Adio, tynnu, lluosi a rhannu | Addition, subtraction, multiplication and division

 

Dysgu tablau 2, 5, 10, 3 a 4 | Learn times tables 2, 5, 10, 3 and 4      

 

Ysgrifennu rhifau hyd at deg mil | Writing numbers up to ten thousand                                                

 

Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif | Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number

 

Talgrynnu i'r 10 a'r 100 agosaf | Rounding to the nearest 10 and 100  

 

Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd | Count forwards and backwards in repetitive steps

 

Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £10 | Use money to pay for items and calculate change up to £10                                                    

 

Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd | Recognise negative numbers in the context of temperature

 

Lluosi rhifau 2 digid gyda rhifau 1 digid | To multiply 2 digit numbers by 1 digit numbers

 

Defnyddio strategaethau meddwl i luosi a rhannu rhifau 2 ddigid â rhif 1 digid | Multiply and divide 2-digit numbers with a single digit number

 

Dechrau darganfod gweddill ar ôl rhannu | Use remainder after dividing

    Top