Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Mathemateg - Maths Activities

Dewiswch un pwnc ar gyfer pob wythnos.

Choose one topic per week.

Patrwm/Pattern

*Creu a chwblhau patrymau ail-adroddus o hyd at 3 yn weledol neu wrth glywed/ Create and complete repeating patterns of up to 3 both visually and aurally.

E.e Gan ddefnyddio lliwiau, blociau, siapiau ayyb./E.g By using colours, blocks, shapes etc.

 

 

Arian/Money

*Adnabod darnau arian 1c, 2g, 5c, 10c (+20c,50c)/Recognising money 1p, 2p, 5p, 10p (+20p,50p)

*Deall gwerth darnau arian - e.e cysylltu darn arian â'r rhif neu darn Numicon/Recognising worth - matching money with numbers/piece of Numicon

*Didoli darnau arian/Coin sorting

*Chwarae rôl/Role play

Casglu Gwybodaeth/Data Collection

*Cadw cofnod syml o niferoedd e.e un marc/llun ar gyfer pob gwrthrych/Keeping simple records of quantities e.g one mark or picture to represent each object.

 

Dyma ambell syniad o wybodaeth y gallech gasglu trwy ofyn i bawb yn eich tŷ a'ch teuluoedd ehangach am eu...

 lliw llygaid

  lliw gwallt

 hoff fwydydd - ffrwythau, siocled, llysiau

hoff flas hufen iâ

 hoff anifail

mis penblwydd

hoff liw

lliwiau ceir

 

Here are some ideas of things you could collect data of by asking everyone in your house and your extended family...

eye colour

hair colour

favourite foods - fruit, chocolates, vegetables

favourite ice cream flavour

favourite animal

birthday months

favourite colour

car colour 

 

 

 

Jit - Pictogram

Beth am gofnodi eich data ar Hwb? How about recording your data on Hwb?

Adio a Thynnu Syml

 

Parhau i ymarfer un yn fwy ac un yn llai os oes angen/Continue practice of one more and one less if need be.

 

*Ymarfer adio a thynnu syml o fewn 10 (neu 20)/Practice simple addition and subtraction within 10 (or 20)

* Trafod cyfanswm a 'sawl un sydd ar ôl' â gwrthrychau, lluniau, caneuon ayyb/Discuss 'how many altogether' or 'how many are left' when adding and subtracting with objects, pictures, songs etc.

*Adalw un yn fwy/un yn llai o fewn 10/Mentally recall one more/one less within 10.


 

Syniadau/Ideas

Top