Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd/Numeracy

Tablau / Times tables

Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12.  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi ac o fewn y gwersi CLIC.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

 

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech..."

   

Gallwch wneud ymarferion ar y cyfrifiadur ar gemau fel 'Hit the Button', 'Topmarks maths games' a.y.b.

 

Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within maths lessons and also within the CLIC lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern.  They can also play maths games online such as 'Hit the button', 'Topmarks maths games' etc.

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg: 

            During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:   

         

 • Parhau i ddysgu tablau hyd at 2, 5, 10, 3 a 4 / Continue to learn times tables up to 2, 5, 10, 3 and 4;

 

 • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D Recognise names and properties of 2D and 3D shapes;

 

 • Defnyddio pedwar pwynt cwmpawd i ddisgrifio cyfeiriad / Use the four compass points to describe directions;

 

 • Adnabod bod dwy ongl sgwâr yn gwneud hanner tro, a bod pedair ongl sgwâr yn gwneud tro llawn / Recognise that two right angles make a half turn, and that four right angles make a full turn;

 

 • Disgrifio ongl fel un sydd yn fwy neu'n llai nag ongl sgwâr / Describe an angle as more or less than a right angle;

​​​​​​​

 • Mesur hyd i'r hanner cm agosaf Measure length to the nearest half cm;

​​​​​​​

 • Dysgu canfod arwynebedd siâp Find area of a shape;

​​​​​​​

 • Mesur pwysau mas mewn gramau a chilogramau / To measure weight and mass in grams and kilograms;

​​​​​​​

 • Mesur cynhwysedd mewn mililitrau a litrau To measure capacity in millilitres and litres;

​​​​​​​

 • Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd / To recognise negative numbers in the context of temperature;

​​​​​​​

 • Casglu, cyflwyno a dehongli data mewn pictogramau, graffiau bar, diagram Venn a diagram Carroll / Collect, present and interpret data in pictograms, bar graphs, Venn diagrams and Carroll diagrams.

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg: 

            During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:   

         

 • Dysgu tablau hyd at 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables up to 2, 5, 10, 3 and 4;

 

 • Ysgrifennu rhifau hyd at fil / Writing number to a thousand;

 

 • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number;

 

 • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf / Estimating to the nearest 10 and 100;

 

 • Dilyniannau rhif e.e. cyfrif fesul 2, 3, 4 o wahanol bwyntiau cychwyn / Number sequences i.e. counting by 2, 3, 4 from different starting points;

 

 • Adio tri rhif dau-ddigid /Add three two-digit numbers;

 

 • Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £5 / Use money to pay for items and calculate change up to £5;

 

 • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r pum munud agosaf / Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest five minutes;

 

 • Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd / To recognise negative numbers in the context of temperature.
Top