Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ffrindiau YGG Pontybrenin / Friends of YGG Pontybrenin

Pwy ydym ni?
Mae ‘Ffrindiau Ysgol Gymraeg Pontybrenin’ yn grŵp egnïol a gweithgar o bobl sy’n frwd dros addysg y plant ac yn rhoi’r cyfleoedd gorau posib iddynt yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Er mwyn cefnogi’r ysgol gyda’r nod hwn, mae’r ‘Ffrindiau’ yn trefnu ystod o weithgareddau a digwyddiadau’n rheolaidd i godi arian sydd ei angen yn fawr i brynu adnoddau sy’n cael effaith uniongyrchol ar lawr y dosbarth. Mae'r 'Ffrindiau' yn cyfarfod tua bob 6 wythnos ac o hyd chwilio am aelodau newydd felly dewch yn llu i'n cefnogi!

 

Digwyddiadau blynyddol a drefnir gan y Ffrindiau

 • Disgo'r Hydref
 • Raffl caneuon o amgylch y goeden Nadolig
 • Siôn Corn yn darllen i blant (gyda chwcis)
 • Disgo Dydd Santes Dwynwen
 • Nosweithiau ffilm
 • Wyau Pasg ar gyfer Parêd Boned y Pasg
 • Noson ymadawyr

 

Digwyddiadau achlysurol a drefnir gan y Cyfeillion

 • Ceiniogau mewn poteli (tua gwyliau'r Pasg)
 • Ffair Wanwyn

 

Rydym yn edrych i ehangu ein cynigion y flwyddyn nesaf ac edrych i mewn i werthu eitemau sydd wedi cael eu creu gan eich plant, tywelion, matiau diod ac ati. Cofiwch gadw llygad allan am yr holl ddigwyddiadau a sylwch pan fyddwn yn cyfarfod, rydym wir angen yr holl help fel y gallwn sicrhau ein bod yn gallu parhau i godi arian i'r ysgol.


Who are we?
The 'Friends of Ysgol Gymraeg Pontybrenin' are an energetic and hard working group of people who are passionate about the children's education and in giving them the best possible opportunities during their time at the school. In order to support the school in this aim, the 'Friends' regularly organise a range of activities and events to raise much needed funds to purchase resources that have a direct impact in the classroom. The 'Friends' meet roughly every 6 weeks and are always on the lookout for new members so please come along and support us!

 

Annual events organised by the Friends

 • Autumn Disco
 • Raffle for Songs around the Christmas tree
 • Santa reading to children (with cookies)
 • Dydd Santes Dwynwen Disco
 • Movie nights
 • Easter eggs for the Easter Bonnet Parade
 • Leavers evening

 

Occasional events organised by the Friends

 • Pennies in bottles (around Easter holidays)
 • Spring Fair

 

We are looking to expand our offerings next year and look into selling items that have been created by your children, T-Towels, coasters etc.  Please keep an eye out for all events and notice of when we meet, we really need all the help that we can get to ensure that we can keep raising funds for the school.


Cadeirydd y CRA / Chair of the PTA - Laura Burkinshaw
Daeth Laura yn gadeirydd i'r CRA eleni (23-24). Mae Laura yn gweithio llawn amser fel cyfreithiwr ac yn cael ei chadw'n brysur iawn gyda'i dau fachgen sydd yn yr ysgol.

 

Laura became chair of the PTA this year (23-24). Laura works full time as a solicitor and is kept very busy with her two boys who are both in school.

Trysorydd y CRA / PTA Treasurer - Rebeca Rastatter 

 

Daeth Rebeca yn drysorydd yn 2015. Mae gan Rebeca fab yn yr ysgol a dwy ferch sydd eisoes wedi bod drwy’r ysgol.

 

Rebeca became treasurer in 2015. Rebeca has a son in school and two daughters who have already been through the school.Digwyddiadau a drefnwyd eisoes eleni (2023-24)

 • Disgo'r Hydref (cododd y Ffrindiau £728.37)
 • Raffl Caneuon o amgylch y goeden Nadolig (cododd y Ffrindiau £1,266)
 • Disgo Dydd Santes Dwynwen (cododd y Ffrindiau £1,145.11)


Events already organised this year (2023-24)

 • Autumn Disco (the Friends raised £728.37)
 • Raffle for Songs around the Christmas tree (the Friends raised £1,266)
 • Dydd Santes Dwynwen Disco (the Friends raised £1,145.11)DIGWYDDIAD I DDOD - Fair y Gwanwyn (11/05/24)

UPCOMING EVENT - Spring Fair (11/05/24)
Bydd stondinau ar gyfer gwerthu eitemau bwyd a diod a bydd gan y plant eu stondinau eu hunain i werthu eitemau y maent wedi eu gwneud.

 

Rydym yn gobeithio cael digon o ymwelwyr ar y diwrnod a byddwn yn cyhoeddi mwy wrth i ni gael cadarnhad o bresenoldeb.

 

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar gyfer y digwyddiad hwn, plîs cysylltwch â'r Ffrindiau os gallwch wirfoddoli ar gyfer unrhyw un o'r shifftiau y diwrnod hwnnw - ffrindiauysgol@gmail.com neu ein tudalen facebook - Ffrindiau'r Ysgol - YGG Pontybrenin.

 

There will be stalls for the sale of food and drink items and the children will be having their own stalls to sell items that they have made.

 

We are hoping to have plenty of visitors on the day and will publicise more as we have confirmation of attendance.  

 

We will need a lot of volunteers for this event, please contact the Friends if you can volunteer for any of the shifts that day - ffrindiauysgol@gmail.com or our facebook page - Ffrindiau'r Ysgol- YGG Pontybrenin


Eleni, mae’r Ffrindiau wedi trefnu rhoddion o arian ar gyfer y canlynol...

 

 • 3 Car i'r Meithrin er cof am Morgan Ridler
 • Offer chwaraeon a ddewiswyd gan aelodau cyngor yr ysgol
 • Yr ardal chwarae tu allan

 

This year, the Friends have organised/organised the donation of funds for the following...

 

 • 3 Cars for Meithrin in memory of Morgan Ridler
 • Sports equipment chosen by the school counsel members
 • The outside play area
Top