Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored/ Outdoor Learning

Bydd dysgwyr yn derbyn cyfleoedd cyson i weithio yn yr awyr agored, boed hynny yn ein hardal allanol benodol i Flwyddyn 3 tu fas i ein caban, neu yn ein gwarchodfa natur. Bydd teithiau i'r warchodfa ynghlwm â'n diwrnod Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun, felly sicrhewch fod y plant wedi'u gwisgo'n briodol ar gyfer Ymarfer Corff a'r Warchodfa. Bydd angen welis a dillad glaw a chynghorir cotiau hyd yn oed ar ddiwrnodau lle mae’n annhebygol o law, o ystyried y gall y warchodfa natur aros yn wlyb ac yn fwdlyd am wythnosau.

Ymwelwch â thudalen cartref y dosbarth am enghreifftiau o'n hanturiaethau tu fas!

-------------------------

Learners will be given frequent opportunities to work in the open air, be that in our Year 3 specific outdoor area on the yard or in our dedicated nature reserve. Trips to the reserve will coincide with our PE day on a Monday, so please ensure that children are dressed appropriately for both PE and the reserve. Wellies and waterproofs will be needed and coats are advised even on days where it is unlikely to rain, given that the nature reserve can remain wet and muddy for weeks.

Visit the class homepage for examples of our outdoor adventures!

Top