Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymwelwyr/ Visitors

Cynhaliodd PC Hughes y gwasanaeth y bore yma, i drafod pwysigrwydd cadw’n ddiogel wrth fwynhau noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. / PC Hughes took the assembly this morning, to discuss the importance of staying safe while enjoying Halloween and Fireworks night.

Cynhaliodd PC Hughes y gwasanaeth y bore yma, i drafod pwysigrwydd cadw’n ddiogel wrth fwynhau noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. / PC Hughes took the assembly this morning, to discuss the importance of staying safe while enjoying Halloween and Fireworks night. 1

Heddiw, fe wnaethon ni chwarae yn y mwd, unwaith eto. Roedd gennym ymweliad gan weithwyr chwarae gyda llwyth o offer y gallai'r plant chwarae gyda nhw yn y warchodfa natur. Gallent wneud beth bynnag yr oeddent ei eisiau gyda'r offer a chawsant syniadau gwych./Today, we got to play in the mud, again. We had play workers with loads of equipment that the children could play with in the nature reserve. They could do whatever it is they wanted with the equipment and they came up with some fantastic ideas.

Fe ddaeth ymwelydd o ‘Dŵr Cymru’ i fewn heddiw, i’n paratoi ar gyfer ein hymweliad yr wythnos nesaf/ A visitor from Welsh water came to prepare us for our visit next week.

Top