Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

๐’ด๐“‚๐“Œ๐‘’๐“๐“Œ๐“Ž๐“‡/ ๐’ฑ๐’พ๐“ˆ๐’พ๐“‰๐‘œ๐“‡๐“ˆ

Cawsom ddiwrnod gwych yn dathlu Cerddoriaeth Gymraeg gyda Bronwen Lewis. Roedd Bronwen yn ysbrydoliaeth i'r plant, ac roeddent wedi llwyddo i ail-ysgrifennu corws o gân Ed Sheeran - 'Castle on a Hill'. Yna, cawsom y fraint o glywed ei chanu anhygoel mewn 'gig' ar ddiwedd y dydd. Diolch i ti Bronwen <3

 

We had an amazing day celebrating Welsh Music with the amazingly talented Bronwen Lewis. Bronwen inspired the children to re-write the chorus of Ed a song by Ed Sheeran - 'Castle on a Hill', and the entertained us by singing her amazing songs. Diolch Bronwen <3

Bronwen Lewis

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

.

Still image for this video

Rydym yn rhan o Brosiect Erasmus a fydd yn parhau am y ddwy flynedd nesaf, lle byddwn yn rhannu strategaethau addysgu ag Ysgolion Ewropeaidd. Yn ei dro, byddwn yn ymweld ag ysgol o bedair gwlad wahanol yn yr UE. Roedd yr ymweliad cyntaf i Gymru. Roedd y plant yn gyffrous iawn i groesawu ein hymwelwyr o Bulgaira, Sbaen, yr Eidal a Gwlad Groeg./ We are part of an Erasmus Project that will continue for the next two years, where we share teaching strategies with European Schools. In turn, we will visit schools from four different countries in the EU. The first visit was to Wales. The children were very excited to Welcome our visitors from Bulgaira, Spain, Italy and Greece.

Ymweliad Antonio Antoniazzi i gyflwyno gwobr i enillydd y gystadleuaeth โ€˜Carden Nadoligโ€™ - Llongyfarchiadau i Lauren Bl6 !

MR URDD!

Still image for this video
Pawb yn gyffrous i weld yr ymwelydd enwog yma heddiw! Am wledd! / Everyone excited to see this famous visitor today! What a treat!

Cawsom ymweliad heddiw gan swyddog rygbi WRU. Roedd digon o hwyl i'w gael wrth ddefnyddio gwahanol dechnegau i ddatblygu ein sgiliau rygbi. / We had a visit today from a WRU rugby officer. There was plenty of fun to be had whilst using different techniques to develop our rugby skills.

Cynhaliodd PC Hughes y gwasanaeth y bore yma, i drafod pwysigrwydd cadwโ€™n ddiogel wrth fwynhau noson Calan Gaeaf a Noson Tรขn Gwyllt. / PC Hughes took the assembly this morning, to discuss the importance of staying safe while enjoying Halloween and Fireworks night.

Heddiw, fe wnaethon ni chwarae yn y mwd, unwaith eto. Roedd gennym ymweliad gan weithwyr chwarae gyda llwyth o offer y gallai'r plant chwarae gyda nhw yn y warchodfa natur. Gallent wneud beth bynnag yr oeddent ei eisiau gyda'r offer a chawsant syniadau gwych./Today, we got to play in the mud, again. We had play workers with loads of equipment that the children could play with in the nature reserve. They could do whatever it is they wanted with the equipment and they came up with some fantastic ideas.

Fe ddaeth ymwelydd o โ€˜Dลตr Cymruโ€™ i fewn heddiw, iโ€™n paratoi ar gyfer ein hymweliad yr wythnos nesaf/ A visitor from Welsh water came to prepare us for our visit next week.

Top