Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 6 - Miss Gwenter

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6

Miss Gwenter

 

Dysgu o Adref

Learning from Home

Annwyl bawb,

 

Rydw i'n gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn, yn gofalu eich bod yn cadw'n iach ac yn golchi eich dwylo! Mae'n glir erbyn nawr y byddwch chi adref o'r ysgol am ychydig o wythnosau ond dydyn ni ddim yn gwybod am ba mor hir yn gwmws.  Felly rydym ni wedi gosod nifer o weithgareddau amrywiol i chi ar wefan y dosbarth ac o dan 'Cynorthwyo'ch plentyn / Gwefannau Defnyddiol' ar wefan ein dosbarthiadau.   Hefyd ar HWB yn ein grwp Dosbarth Blwyddyn 5/6 Miss Gwenter a Miss Walker- Cyfnod Cau’.

 

Rydym ni wedi rhannu y ffolder i weithgareddau Iaith, Mathemateg, Thema a Hwyl.  O fewn pob ffolder mae yna bethau fel taflenni darllen a deall, tasgau ysgrifennu, eich tasg llafar Saesneg, taflenni mathemateg a linc i bethau ymarferol gallwch wneud gyda'ch teuluoedd.  Dylai fod digon o bethau fan hyn i'ch diddanu dros yr wythnosau nesaf! Dydw i ddim yn disgwyl i chi wneud gwaith TRWY'R DYDD ond cofiwch wneud cwpwl o bethau bob hyn a hyn er mwyn cadw eich sgiliau i ddatblygu a chadw i ddysgu pethau. Cofiwch:

 

1) Darllennwch bob dydd.

2) Ymarferwch eich tablau bob dydd.

3) Gwnewch rywbeth mathemateg a rhywbeth iaith bob dydd.

4) Gwnewch pethau hwyl bob dydd!


Os oes gennych broblem, neu yn ei weld yn anodd i agor ffeil neu lawrlwytho ffeil, neu bod eich ffrind wedi anghofio cyfrinair cysylltwch gyda fi ar HWB  Gwenterk1@hwbcymru.net a daf i nol i chi i'ch helpu.
 

Hwyl am y tro a chadwch yn ddiogel,

Miss Gwenter

x
 

Dear all,

 

I hope you are all well, that you are keeping well and are still washing your hands regularly! It's clear by now that you will be home from school for a few weeks but we don't know exactly how long yet.  So, we have placed a number of different activities on the class webpage under 'Helping your child / Useful Websites.  You will also see activities on HWB in our class group 'Dosbarth Blwyddyn 5/6 Miss Gwenter a Miss Walker- Cyfnod Cau’. 

 

We have split the HWB folder into Language, Mathematics, Theme and Fun ideas.  Within each folder there are things like reading comprehension worksheets, writing tasks, your English Oracy task on hobbies, maths worksheets and links to various things you can do with your families.  You should have enough to keep you busy of the next few weeks. I don't expect you to work ALL DAY but remember to do a couple of activities every so often in order to keep your brains active, keep developing your skills and to keep learning things. Remember:

 

1) Read every day.

2) Practice your times tables every day.

3) Do a language and maths activity every day.

4) Do fun things every day!

 

If you have a problem, see it difficult to open a file, download a file, or know that your friend has forgotten their login or password, get in touch with us on HWB Gwenterk1@hwbcymru.net and I will get back to you to help.

 

Bye for now and stay safe,

Miss Gwenter

x

 

 

Cewch isod gyfarwyddiadau ar sut i gafael ac achub eich gwaith ar lein.

Below you will find information on how to find and save work online.

Gŵyl Pêl Fasged

Basketball Festival

 

Blwyddyn 6 yn ymarfer eu sgiliau pêl fasged yn nhwrnament ysgolion Abertawe yn yr LC2.

Year 6 practicing their basketballs skills  at the Swansea schools tournament in the LC2. 

Plant Mewn Angen

Top