Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymwelwyr ac Ymweliadau / Visitors and Visits

Band Pres Heddlu De Cymru

Fe wnaeth Band Pres Heddlu De Cymru ymweld â disgyblion yr ysgol er mwyn gwneud gweithdy cerddoriaeth. Fe wnaeth pawb mwynhau'r gerddoriaeth gan ymuno i ganu nifer o ganeuon.

 

South Wales Police Brass Band visited the pupils to do a music workshop. Everyone enjoyed the music whilst joining in to sing many songs.

PC Bowen

 

Fe wnaeth PC Bowen ymweld gyda'r disgyblion er mwyn trafod pwysigrwydd gadw'n ddiogel ar y We. Fe wnaeth y disgyblion dysgu llawer wrth drafod materion e-diogelwch. Cofiwch fod yn S.M.A.R.T. wrth ddefnyddio'r We!

 

PC Bowen visited the pupils to discuss the importance of staying safe whilst using the Internet. The pupils learnt about the importance of e-Safety. Remember to be S.M.A.R.T. when using the Internet! 

Diwrnod Y Llyfr

 

Roedd y disgyblion wrth eu boddau wedi'u gwisgo lan fel eu hoff gymeriadau o fyd y llyfr! Diolch i'r Frigâd Dân am ddod i ddarllen gyda'r disgyblion - Fe wnaeth pawb mwynhau'r stori!

 

The pupils thoroughly enjoyed dressing up as their favourite characters from various books! Thank you to the Fire Brigade for coming to read with the pupils - everyone enjoyed the story!

Sain Ffagan

 

Ymweliad addysgiadol arbennig oedd profiad y disgyblion yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Fe ddaeth ddysgu am fywyd yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn fyw wrth i'r disgyblion chwarae rôl yn ystod gwers o'r cyfnod yn Ysgol Mastir. Roedd y profiadau wrth ymweld tai Rhyd-y-Car yn arbennig hefyd!

 

The educational visit to The Welsh National Museum Saint Fagan was an excellent experience for all pupils. Learning about life in Wales during the Nineteenth century came to life when the pupils participated in a role play lesson at Ysgol Maestir. The experience gained from visiting the houses at Rhyd-y-Car were excellent too!  

Llyfrgell Gorseinon

 

Mae'r disgyblion wrth eu boddau yn ymweld â llyfrgell Gorseinon yn fisol. Braf yw'r cyfle i ddarllen amrywiaeth o lyfrau Cymraeg a Saesneg!

The pupils thoroughly enjoy their monthly visit to Gorseinon library. A fantastic opportunity to read Welsh and English books! 

Martin Geraint

 

Diwrnod llawn hwyl a sbri oedd ymweliad Martin Geraint! Roedd y disgyblion wrth eu boddau'n canu caneuon yn neuadd yr ysgol. Fe wnaeth y disgyblion manteisio ar y cyfle i gwestiynu Martin am ei yrfa a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg!

A fun packed day was had by all when Martin Geraint visited the pupils! They were full of enthusiasm as they sang along to many Welsh songs. The pupils took time to question Martin about his career and the importance of the Welsh language!  

Gwasanaeth NSPCC

 

Diolch i'r elusen NSPCC am ddod i wneud gwasanaeth gyda'r disgyblion! 

Thank you to the NSPCC charity for doing an assembly with the pupils!

Gwasanaeth Cynhaeaf

 

Llwyddiant mawr oedd Gwasanaeth Diolchgarwch Blynyddoedd 3 a 4! Roedd Eglwys Santes Catrin yn llawn wrth i'r disgyblion rhannu eu neges holl bwysig o fod yn ddiolchgar a chofio dweud diolch! 

The Year 3 and 4 Harvest service was a great success! Saint Catherine's church was full as the pupils shared their message of being thankful and saying thank you! 

Shocktober

 

Fe ddaeth y parafeddygon i siarad am gymorth cyntaf. Roedd yr ymweliad yn hynod o lwyddiannus gyda'r disgyblion yn dysgu llawer. Fe wnaeth pob disgybl mwynhau yn yr ambiwlans!!!

 

The paramedics visited the school to discuss first aid. The visit was a success with the pupils learning valuable information. All of the pupils enjoyed in the ambulance!!!

Sioe Mewn Cymeriad

Top