Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs J Griffiths & Mrs D Williams

Blwyddyn 2! Year 2!

Seren a Sbarc - Geirfa'r thema / Theme vocabulary

Llyfrau ffuglen new ffeithiol a Geiriaduron mathemateg / Fact or fiction books and mathematics vocabulary.

Ymchwilio i batrymau sillafu / Experimenting with spelling patterns.

Cynllunio a chreu ein cardiau Pasg/ Planning and creating our Easter cards

Y Pasg / Easter

Toddi siocled a chreu nythod y Pasg / Melting chocolate and making Easter nests.

‘Drilio Disglair’ - dysgu cystrawennau/ ‘Drilio Disglair’ - learning Welsh syntaxes

Sbri wrth ymchwilio i gael Maelon allan o’r iâ. Fun investigating to get Maelon out of the ice.

Darganfod ansoddeiriau / Discovering adjectives

Dechrau dysgu dawns Jac y Do / Welsh folk dancing, learning Jac y Do

Still image for this video

Dechrau dysgu dawns Jac y Do / Welsh folk dancing, learning Jac y Do

Still image for this video

Dechrau dysgu dawns Jac y Do / Welsh folk dancing, learning Jac y Do

Still image for this video

Ein Cardiau Santes Dwynwen / Our St Dwynwen’s Cards

Dathlu Dydd Santes Dwynwen / Celebrating St Dwynwen’s Day

Hwyl wrth ddysgu am y Fari Lwyd yng Nghanolfan Treftadaeth Gŵyr \ Having fun learning about the Mari Lwyd at the Gower Heritage Center

Ymchwilio i briodweddau siapiau 2D a 3D. Investigating properties of 2D and 3D shapes

Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda! happy New Year!

Still image for this video

Creu Perllan wrth ddysgu am yr Hn Galan. Learning about the Old New Year

Gwaith llawysgrifen / Handwriting work

Still image for this video

Gwaith ‘Popat’ a llawysgrifen / ‘Popat’ work, and handwriting

IMG_0306.mov

Still image for this video

Ein haddurniadau a chardiau - Nadolig Llawen i bawb! / Our decorations and cards - Merry Christmas to everyone!

Adeiladu gweithdy i Siôn Corn. / Building a workshop for Santa.

Joio yn y Jambori Nadolig! / Having fun in the Christmas Jamboree!

Rhoi o’n gweithgareddau. Some of our activities.

Defnyddio Berfau gochmynnol wrth gyd-weithio. Using imperative verbs while co-operating.

Llais y Disbybl , creu tŷ sinsir. Pupil voice, creating a gingerbread house.

Diwrnod Plant Mewn Angen. Children in Need Day

Gorffen addurno lampau Diva a bagiau rhodd wrth ddathlu Diwali / Finishing decorating Diva lamps and gift bags while celebrating Diwali

Addurno lampau Diva / Decorating Diva lamps

Daws greadigol Rama a Sita / Creative dancing Rama and Sita

Still image for this video

IMG_0978.mov

Still image for this video

IMG_0977.mov

Still image for this video

IMG_0979.mov

Still image for this video

IMG_0984.mov

Still image for this video

Dawns greadigol ‘Rama a Sita’ / Creative dance ‘Rama and Sita’

IMG_0613.mov

Still image for this video

Dathlu Diwali - dawnsio Bhangra!😁 / Celebrating Diwali - Bhangra dancing!😁

Darllen ein stori tra’n eistedd yng nghadair yr awdur. Reading our story while sitting in the author’s chair.

Still image for this video

Efelychu gwaith celf Andy Goldsworthy yn yr warchodfa. Imitating Andy Goldsworthy’s art work in the nature reserve.

IMG_0461.mov

Still image for this video

Rholio’n unigol ac ar y cyd, a chodi heb gyffwrdd â’r llawr. Rolling individually and together, and getting up without touching the floor.

Still image for this video

Ymarfer rholio ar ein cefnau. Practising rolling on our backs.

Gymnasteg - creu dilyniant gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o rolio. Gymnastics - creating a sequence using different ways of rolling.

Mwynhau bwyta teisen yn ystod ein bore coffi Macmillan. Enjoying a cake during our Macmillan coffee morning.

Dechrau ysgrifennu’r stori. Starting to write the story.

Gwaith arall yn ymwneud â’r stori ‘Yr Iâr Fach Goch’ - creu brawddegau cywir a didoli bwydydd. Other work based on ‘The Little Red Hen’ story - forming correct sentences and grouping foods.

IMG_0430.mov

Still image for this video

IMG_0429.mov

Still image for this video

IMG_0310.mov

Still image for this video

IMG_0245.mov

Still image for this video

Dysgu i adrodd stori ‘Yr Iâr Fach Goch’ ar gof, gan ddefnyddio symudiadau a map stori. Pwysleisio gwaith llafar cyn symud ymlaen i ysgrifennu. Learning to remember and recite ‘The Little Red Hen’ story, using movement and a story map. Emphasising verbal work before moving on to writing.

Still image for this video

Taith o amgylch yr ysgol a thynnu lluniau ar y llechen er mwyn creu map. Taking a walk around the school and using the i-pad to take photos in order to create a map.

Rhai o’r mapiau a grëwyd. Some of the maps created.

Gweithgareddau cyd-symud. Co-ordination activities.

Dysgu trwy chwarae. Learning through play.

Dysgu cadw ein hunain ac eraill yn ddiogel a chael hwyl wrth chwarae! Learning to keep ourselves and others safe and have fun while playing!

Top