Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5 a 6

Pythefnos Masnach Deg

Fairtrade Fortnight

 

Dyma'r disgyblion yn dysgu am daith bananas i'r Deyrnas Unedig, ac am bwy sy'n chwarae rhan yn y broses. Defnyddiom ni ddarn o gordyn i ddangos y cysylltiadau rhwng y bobl yma, ac i weld pwy sy'n ddibynol ar bwy yn y broses.

 

Here, the pupils are learning about a banana's journey to the United Kingdom, and about who plays a part in this process. We used a long piece of string to show the connections between these people from all over the world, and to see who is reliant on whom during this process.

Casgliad Sbwriel y Cefnfor Tawel

Buodd Bl 5/6 yn dysgu am achos ac effaith - casgliad sbwriel y Cefnfor Tawel gan gwblhau ras gwestiynau.

Year 5/6 have been learning about the cause and affect of the Great Pacific Garbage Patch by completing a question race.

MASNACH DEG / FAIR TRADE

 

Cymharu prisiau nwyddau cyffredin wedi eu creu gan archfarchnadoedd a rhai o dan y cynllun Masnach Deg. / Comparing the prices of everyday items produced by supermarkets and Fair Trade.

Defnydd dwr yng nghaban blwyddyn 6 /

Water Usage in the Year 6 cabin

 

Rydyn ni'n monitro defnydd dwr y caban yn ddyddiol gan gofnodi sawl tro mae'r plant yn tynnu 'flush' y ty bach, golchi eu dwylo a'r nifer o weithiau mae potel ddwr yn cael ei lenwi.

We are monitoring the amount of water used on a daily basis by noting each time the flush is used, hands are washed and water bottles are filled.

Banc Fwyd Gorseinon / Gorseinon Food Bank

O ganlyniad i gyfraniadau hael teuluoedd yr ysgol, rhoddwyd nifer fawr o fagiau yn llawn bwydydd gwahanol i'r achos da yma i gynorthwyo aelodau y gymuned. / From the generous contributions from the families within the school, a large number of bags full of food were sent to this worthy cause to assist families within the community.

Ailgylchu yn y dosbarth /

Recycling in the class

 

Top