Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor yr Hydref Autumn Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol: 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Adroddiad a Dyddiadur. 

During this term we will be writing within the Report writing and Diary writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: The pupils will learn:

  • Trefn yr Wyddor Alphabetical order;
  • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
  • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau Understanding and use of words – names, verbs and adjectives;
  • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir Asking and answering questions accurately.

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Cyw Alphabet Song

Song of the Week - Yr Wyddor / The Alphabet 🍎

Top