Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs Griffiths

CROESO i dudalen blwyddyn 2 Mrs Griffiths.

Cyd-weithio fel tîm./ Working together as a team.

Dysgu adnabod, enwi a mesur coed./ Learning to recognise, name and measure trees.

Bocs bwyd di-wastraff/ Waste free lunch.

Creu modelau jync a gwrthrych ar gyfer siop chwarae rol./ Junk modelling and creating an object for the role-play area.

Gorymdaith Hetiau'r Pasg/ Easter Bonnet Parade

Ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau/ Visit to the National Waterfront Museum

Chwilio am y trysor! Parau rhif i 100. Looking for the treasure! Pairs of numbers to 100

Chwilio am y gwanwyn/ Looking for spring.

Gweithgareddau Masnach Deg/Fairtrade activities

Ymarfer Ioga

Siarad a gwrando tu allan

Dathlu Dydd y Llyfr/ Celebrating World Book Day

Caffi Cymru

Dwns Mr Urdd

Still image for this video

Dawns Mr Urdd

Still image for this video

Dawns Mr Urdd

Still image for this video

Creu sachau stori Pontybrenin. Diolch i Merched y Wawr am y rhodd i ddechrau'r gwaith. Diolch i'r disgyblion am esbonio'u syniadau'n frwdfrydig yn ystod y cyfarfod./ Creating story sacks for Pontybrenin. Thank you to 'Merched y Wawr' for the contribution to begin the work. Thank you to pupils who spoke enthusiastically of their ideas during the meeting.

Siarter Iaith Pontybrenin. Ymweliad Martyn Geraint

Ymweld ag archfarchnad Asda/ Visit to Asda supermarket

Mwynhau dysgu ym mlwyddyn dau.

Top