Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor yr Haf / Summer Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol:

During this half term we will be focusing on the following:  

 

Llafar / Oracy 

Creu cyflwyniad wedi'i seilio ar ein diddordebau (Cymraeg) / Create a presentation based on our hobbies (Welsh).

Ymarferion llafar dyddiol am byncaiau llosg yn y newyddion / Daily speaking + listening activities based on hot topics in the news.

Cyflwyniad llafar (Cymraeg) / Presentation (Welsh)

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn ysgrifennu: 

During this half term we will be writing:

 

Ffeil o ffeithiau Fact File

Dyddiadur / Diary

Dwyn i Gof / Recount

Esboniad Explanation
 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am / The pupils will learn: 

 

Treigladau / Mutations

Defnyddio geiriadur a thesawrws yn gywir / Correct use of a dictionary and thesaurus

Cysyllteiriau amser / Time connectives

Enwau lluosog / Multiple nouns

Technegau amrywio brawddegau/ Techniques for varying sentences

Defnydd cywir o'r ferf / Correct use of tenses

 

Ymarferion sillafu a llawysgrifen wythnosol / Weekly spelling and handwriting activities

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol:

During this half term we will be focusing on the following:  

 

Llafar / Oracy 

Creu cyflwyniad wedi'i seilio ar ein thema dosbarth (Saesneg) / Create a presentation based on our class theme (English).

Ymarferion llafar dyddiol / Daily speaking + listening activities.

Cyflwyniad llafar (Cymraeg) / Presentation (Welsh)

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn ysgrifennu: 

During this half term we will be writing:

 

Ffeil o ffeithiau / Fact File

Bywgraffiad / Biography

Dyddiadur / Diary

Llythyr / Letter

Dwyn i Gof / Recount

Esboniad / Explanation
 

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am / The pupils will learn: 

 

Y Collnod / The Apostrophe

Berfau cryno / Verbs

Dyfynodau / Speech marks

Adferfau / Adverbs

Negyddu brawddegau / Negative sentences

 

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol:

During this half term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol.

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i gof, Barddoniaeth a Chyfarwyddiadau.

During this half term we will be writing within the Recount writing genre, Poetry and Instructional Writing. 

 

 

GramadegGrammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am The pupils will learn: 

 

Trefn yr Wyddor / Alphabetical order.

Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir / Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks. 

Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives. 

Deall a defnyddio idiomau / Understanding and use of idioms.

Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately.

Top