Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Seren yr Wythnos / Star of the Week

Star of the Week / Seren yr Wythnos (03/12/21)

''Am ddysgu llinellau'r sioe Nadolig o fewn 24 awr, er, nad oedd hynny'n ddigon i ti, gan dy fod wedi ymarfer i godi'r bar perfformio yn ddyddiol. Diolch am fod mor frwd a chydwybodol am bopeth a wnawn.''

 

''For learning your lines in the Christmas show within 24 hours, though, this wasn't enough for you, as you've practiced daily in order to raise the performance bar. Thank you for always being so conscientious and enthusiastic about everything we do.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (26/11/21)

''Am gredu ynot ti dy hun yn fwy, sef beth mae dy allu gwych yn ei haeddu. O gamau cawr o gynnydd yn dy ddarllen, i wenu dy ffordd trwy dasgau dosbarth. Braf yw dy weld yn ffynnu.''

 

''For believing in yourself more, which is what your fantastic ability deserves. From giant steps of progress in your reading, to smiling your way through class tasks. It is great to see you flourish.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (19/11/21)

''Am ddychwelyd i'r ysgol gydag agwedd 'benderfynol', lle mae awydd i ddal i fyny ar unrhyw beth a gollwyd wedi dy weld yn cwblhau tasgau i safonau anhygoel o uchel. Am esiampl.''

 

''For returning to school with a driven attitude, where your desire to catch up on anything missed has seen you complete tasks to incredibly high standards. What an example.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (12/11/21)

''Am wên fawr a chalon fwy fyth. Rwyt ti'n lledaenu positifrwydd ar draws y dosbarth gyda dy weithredoedd caredig a meddylgar. Diolch am fod yn chwaer fawr i bawb ac yn ffrind amhrisadwy.''

 

''For a big smile and an even bigger heart. You spread positivity across the classroom with your kind and thoughtful actions. Thank you for being everyone's big sister and an invaluable friend.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (05/11/21)

''Am ethig gwaith diflio a gallu di-ffael i gynhyrchu dy waith orau beth bynnag bu'r wers. Rwyt ti'n amsugno gwybodaeth newydd fel sbwng ac yn creu argraff ym mhob tasg.''

 

''For a tireless work ethic and unfailing ability to produce your best work, whatever the lesson. You soak up new information like a sponge and make an impression in every task.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (22/10/21)

''Am werthusiad trylwyr o lwyddiant ein harbrawf cuddliw'r wythnos hon, gan gynnwys awgrymiadau arbennig ar gyfer ei wella y tro nesaf.''

 

''For a thorough evaluation of the success of our camouflage experiment this week, which included expert recommendations for how we could improve things next time.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (15/10/21)

''Am ymdrechu i'r eithaf ymhob agwedd o fywyd ysgol. O dacluso tanllyd, i dy ddarllen mynegiannol. O dy lawysgrifen glwm hyfryd, i dy gelf anhygoel. Diolch am osod y bar mor uchel.''

 

''For applying the utmost effort to every aspect of school life. From energised tidying, to your expressive reading. From your lovely cursive writing, to your incredible artwork. Thank you for setting the bar so high.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (8/10/21)

''Am ethig gwaith gellid ei fodelu ac am yr angerdd rwyt ti'n ei gymhwyso i bob tasg gyda dy wên ddiflino. Canlyniad yr wythnos hon, map arbenigol o dir yr ysgol.''

 

''For model work ethic and for the passion that you apply to each task with your tireless smile. This week's outcome, an expert map of the school grounds.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (1/10/21)

''Am dy fwriad i siarad Cymraeg a Chymraeg yn unig. Trwy ddyfalbarhad ynghyd ag amharodrwydd i ildio i'r Saesneg, rwyt ti'n esiampl i bawb.''

 

''For your intention to speak Welsh and only Welsh. Through perseverance and an unwillingness to surrender to English, you are an example to everyone.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (24/9/21)

''Am yr awydd a'r bwriad rwyt ti'n eu harddangos er mwyn gwella cyflwyniad dy waith. O daclusrwydd llawysgrifen i leoli a rheoleiddio maint. Superstar!''

 

''For the desire and intent you display in order to improve the presentation of your work. From tidiness of handwriting to placement and size regulation. Superstar!''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (17/9/21)

''Am hiwmor di-ffael, sy'n cael ei hategu ymhellach gan dy cwrteisi diddiwedd. Diolch am wneud i Mr. Scozzi chwerthin pob dydd.''

 

''For your flawless humour that is further complimented by your endless politeness. Thank you for making Mr. Scozzi laugh every day.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (10/9/21)

''Am fod yn 'sidekick' arbennig i Mr. Scozzi yr wythnos hon. Rwyt ti'n gymwynasgar, yn ystyrlon ac yn awyddus i lwyddo. Braf yw croesawi dy bersonoliaeth disglair i'r dosbarth.''

 

''For being a fantastic sidekick to Mr. Scozzi this week. You are helpful, thoughtful and eager to succeed. It has been a pleasure welcoming your bright personality to the class.''

Top