Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Noson Sgiliau / Skills Evening

Hyfryd oedd gweld cymaint o rieni a gofalwyr yn bresennol yn y Noson Sgiliau heno, lle cafodd oedolion gyfle i weld rhai o'n disgyblion yn arddangos eu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol yn uniongyrchol, a hynny drwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Nod y noson oedd rhoi syniad i rieni o'r math o weithgareddau y mae eu plant yn gwneud yn yr ysgol yn ogystal â chynnig arweiniad ar y mathau o weithgareddau y gallant eu gwneud wrth gefnogi eu plant gartref. 

 

It was wonderful to see so many parents and carers in attendance at this evening's pupil led Skills Evening, where adults had the opportunity to see some of our pupils showcasing their Literacy, Numeracy and  Digital Competency skills firsthand, through a variety of practical activities. Not only did this give parents an idea as to the types of activities their children partake of in school, it also provided them with guidance as to the types of activities they can do whilst supporting their children at home. (17/11/22)

Top