Menu
Home Page

Yn y dosbarth - In the class

'Mad Science'

Ar gyfer gwasanaeth heddiw daeth gwyddonwr gwyllt a llond llaw o arbrofion hynod o gyffrous!

For todays' assembly we had a visit from a mad scientist! He was armed with a handful of cool experiments, we were all in awe!

Ffair Nadolig / Christmas fair

Ar gyfer y ffair Nadolig gwnaethom ni greu addurniadau yn defnyddio hen fotymau wedi'u hailgylchu. Gwnaethom greu coed Nadolig bach pert allan o'r botymau drwy wau llinyn o metal drwy'r botymau wedi trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf. Ymgyrch llwyddiannus!

For the Christmas fair we created decorations using old recycled buttons . We created small pretty Christmas trees by weaving metal string through the buttons sorted from small to large. A successful operation!

Dinasyddiaeth fyd-eang / Global citizenship

Heddiw gwnaethom ddysgu mwy am addysg yn Lesotho. Dyma ni yn edrych ar luniau o agweddau gwahanol o ddysgu yn Lesotho. Gwnaethom ystyried beth hoffwn wybod mwy am. Ar ddiwedd y sesiwn gwnaethom sylweddoli pa mor lwcus rydym ni yng Nghymru. 

Today we learnt more about education in Lesotho. Here we are looking at a series of pictures of different aspects of education in Lesotho and contemplating what we'd like to know more about. At the end of the session we realised how lucky we are in Wales.  

Plant mewn angen / Children in Need

Gwisgodd pawb i pajamas gorau i'r ysgol heddiw!

Everyone wore their best pajamas to school today!

Picture 1

Ymweliad â'r llyfrgell / Library visit

Gwnaeth pawb fwynhau ymweld â'r llyfrgell am y tro cyntaf ym mlwyddyn 3. Ymddygiad ysblennydd gan bawb!

Everyone enjoyed the first visit in year 3 to the library. Superb behaviour shown by all!

Gwobr presenoldeb / Attendance reward

Gwnaeth y dosbarth fwynhau sesiwm yn Simply Play prynhawn yma fel gwobr am fod y dosbarth gyda'r presenoldeb gorau'r hanner tymor diwethaf. Cafwyd hwyl gan bawb!

The class thoroughly enjoyed an afternoon session at Simply Play as a reward for having the best attendance in KS2 last half term. A great time was had by all!

Picture 1

Diogelwch Noson Tân Gwyllt / Safety on fireworks night

Er mwyn codi ymwybyddiaeth ar gyfer noson tân gwyllt aeth y dosbarth ati i greu posteri diogelwch. Gwelwyd detholiad o bosteri deniadol a lliwgar!

To raise awareness for keeping safe during the festivites of November the 5th, the class created safety posters. A selection of colourful and appealing posters were created by all!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Diwrnod Shwmae Su'mae / Shwmae Su'mae day

Er mwyn dathlu diwrnod Shwmae Su'mae cafodd pob grŵp prosiect o greu darn o gelf a oedd yn sillafu 'Shwmae'. Roedd yn rhaid i bob unigolyn ddewis llythyren a'i addurno gyda thema Cymreig mewn golwg. Gwelwyd doniau creadigol gwych! Diolch i Harley am dynnu'r lluniau:

To celebrate Shwmae Su'mae day each group created a piece of art which ultimately spelled 'Shwmae'. Each individual chose  a letter and decorated it with a Welsh theme.  A distinct creative flair was clear to see! Thanks to Harley for the photography:

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

Cân 'Bonjour ca va paroles'

Still image for this video
Dyma fideo byr o'r dosbarth yn dysgu'r gân 'Bonjour ca va paroles'. Isod cewch hyd i'r pwynt pŵer yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth y gân er mwyn ymarfer. / Here is a short video of the class learning the song 'Bonjour ca va paroles'. Below you will find a Power Point including the words and music to accompany the song to practise.

Bore coffi Macmillan / Macmillan coffee morning

Gwnaeth bawb fwynhau lluniaeth y bore coffi. Diolch i bawb a gyfranodd. Dyma ychydig o luniau o'r dosbarth yn joio mas draw:

Everybody loved the refreshments on offer at the coffee morning. Thanks to everyone that contributed. Here are some photos of the class thoroughly enjoying the sweet treats available:

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Etholiad pwyllgorau / Committee election

Pwy fuodd yn llwyddiannus? Dewch o hyd i'r wybodaeth ar y linc ar brif dudalen y dosbarth. Diolch i Mr Evans am ddod mewn ac esbonio pwysigrwydd etholiad teg.

Who was successful? Find out by following the link on the main class page. Thank you to Mr Evans for coming in and explaining the importance of a fair election.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Dysgu Ffrangeg / Learning French

Still image for this video
Dyma fideo byr o'r dosbarth yn dysgu sut i ddweud eu henw yn Ffrangeg / Here is a short video of the class learning to say their names in French.

Sialens Twr Sbageti / Spaghetti Tower Challenge

Yn ystod yr wythnos gyntaf cafwyd cyfle i'r dosbarth ymgyfarwyddo â chyd-weithio. Cyflwynwyd adnoddau penodol; 20 darn o sbageti, 1 metr o dâp, 1 metr o linyn, 2 siswrn a 1 malws melys. Roedd ganddynt 20 munud i greu twr a allai sefyll ar ben ei hun â'r malws melys ar ben er mwyn mesur. Dyma'r canlyniadau...

 

During the first week the class was given the opportunity to work as a team. Specific resources were provided; 20 pieces of spaghetti, 1 meter of tape, 1 meter of string, 2 scissors and 1 marshmallow. They had 20 minutes to create a tower that could stand alone with the marshmallow on top ready to measure. Here are the results ...

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Brwydr peli eira /Snowball fight

Ar ddiwrnod cyntaf y tymor cafwyd cyfle i'r dosbarth ymrwymo gyda'i gilydd. I ddechrau, bu rhaid iddynt greu hunan bortread gan gynnwys 3 ffaith. Yna, roedd rhaid iddynt grychu'r papur. Nesaf, cafwyd brwydr peli eira! Ar ôl i'r frwydr orffen roedd yn rhaid iddynt ddewis ac agor pelen eira a cheisio dyfalu pwy oedd yn berchen ar y belen. Joiodd pawb mas draw!

 

On the first day of term the class was given the opportunity to engage with each other. Initially, they had to create a self portrait including 3 facts. Then they had to scrunch up the paper and a snowball battle ensued! After the battle was finished they had to choose and open a snowball and try to guess who owned the ball. Fun was had by all!

Top