Menu
Home Page

Yn y dosbarth - In the class

Diwrnod Shwmae Su'mae / Shwmae Su'mae day

Er mwyn dathlu diwrnod Shwmae Su'mae cafodd pob grŵp prosiect o greu darn o gelf a oedd yn sillafu 'Shwmae'. Roedd yn rhaid i bob unigolyn ddewis llythyren a'i addurno gyda thema Cymreig mewn golwg. Gwelwyd doniau creadigol gwych! Diolch i Harley am dynnu'r lluniau:

To celebrate Shwmae Su'mae day each group created a piece of art which ultimately spelled 'Shwmae'. Each individual chose  a letter and decorated it with a Welsh theme.  A distinct creative flair was clear to see! Thanks to Harley for the photography:

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

Cân 'Bonjour ca va paroles'

Still image for this video
Dyma fideo byr o'r dosbarth yn dysgu'r gân 'Bonjour ca va paroles'. Isod cewch hyd i'r pwynt pŵer yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth y gân er mwyn ymarfer. / Here is a short video of the class learning the song 'Bonjour ca va paroles'. Below you will find a Power Point including the words and music to accompany the song to practise.

Bore coffi Macmillan / Macmillan coffee morning

Gwnaeth bawb fwynhau lluniaeth y bore coffi. Diolch i bawb a gyfranodd. Dyma ychydig o luniau o'r dosbarth yn joio mas draw:

Everybody loved the refreshments on offer at the coffee morning. Thanks to everyone that contributed. Here are some photos of the class thoroughly enjoying the sweet treats available:

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Etholiad pwyllgorau / Committee election

Pwy fuodd yn llwyddiannus? Dewch o hyd i'r wybodaeth ar y linc ar brif dudalen y dosbarth. Diolch i Mr Evans am ddod mewn ac esbonio pwysigrwydd etholiad teg.

Who was successful? Find out by following the link on the main class page. Thank you to Mr Evans for coming in and explaining the importance of a fair election.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Dysgu Ffrangeg / Learning French

Still image for this video
Dyma fideo byr o'r dosbarth yn dysgu sut i ddweud eu henw yn Ffrangeg / Here is a short video of the class learning to say their names in French.

Sialens Twr Sbageti / Spaghetti Tower Challenge

Yn ystod yr wythnos gyntaf cafwyd cyfle i'r dosbarth ymgyfarwyddo â chyd-weithio. Cyflwynwyd adnoddau penodol; 20 darn o sbageti, 1 metr o dâp, 1 metr o linyn, 2 siswrn a 1 malws melys. Roedd ganddynt 20 munud i greu twr a allai sefyll ar ben ei hun â'r malws melys ar ben er mwyn mesur. Dyma'r canlyniadau...

 

During the first week the class was given the opportunity to work as a team. Specific resources were provided; 20 pieces of spaghetti, 1 meter of tape, 1 meter of string, 2 scissors and 1 marshmallow. They had 20 minutes to create a tower that could stand alone with the marshmallow on top ready to measure. Here are the results ...

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Brwydr peli eira /Snowball fight

Ar ddiwrnod cyntaf y tymor cafwyd cyfle i'r dosbarth ymrwymo gyda'i gilydd. I ddechrau, bu rhaid iddynt greu hunan bortread gan gynnwys 3 ffaith. Yna, roedd rhaid iddynt grychu'r papur. Nesaf, cafwyd brwydr peli eira! Ar ôl i'r frwydr orffen roedd yn rhaid iddynt ddewis ac agor pelen eira a cheisio dyfalu pwy oedd yn berchen ar y belen. Joiodd pawb mas draw!

 

On the first day of term the class was given the opportunity to engage with each other. Initially, they had to create a self portrait including 3 facts. Then they had to scrunch up the paper and a snowball battle ensued! After the battle was finished they had to choose and open a snowball and try to guess who owned the ball. Fun was had by all!

Top