Menu
Home Page

Llythrennedd / Literacy

Bob wythnos bydd angen i chi ffocysu ar y canlynol / Each week you will need to focus on the following:  

 

Sillafu / Spelling

Bydd angen i chi ddysgu sut i sillafu y geiriau canlynol yn gywir / You will need to learn how to spell the following words correctly:

Bydd cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener. Bydd gan eich plentyn wythnos i ymarfer eu geiriau cyn y cwis. /

There will be a weekly spelling quiz on a Friday.  Your child will have a week to learn their word prior to the quiz.

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Mae gan eich plentyn lyfrnod sy'n gymorth iddynt feddwl am y llyfr maent yn darllen.  Bydd angen i'r plant ofyn y cwestiynau i'w hunan i weld os ydynt wedi deall y stori a gweld os ydynt yn gallu siarad am y llyfr. / Your child has a book mark to assist them with the book they are reading.  They, and you, will need to ask the questions to see if they have understood the chapter / plot / book so far and see if they can speak about the novel.

Picture 1

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genres canlynol: 

  • Dwyn i gof (dyddiadur, llythyr, ysgrifennu am ymweliad i rhywle)
  • Adroddiad ( cyflwyno gwybodaeth am bwnc arbennig)
  • Cyfarwyddiadau (e.e. Sut i greu addurn Nadolig)
  • Ysgrifennu disgrifiadol (storiau)
  • Perswad (e.e. Dewch i ymweld ag Abertawe).  

 

During this term we will be writing within the following genres:

  • Recount (diary, letter, writing about a visit)
  • Report (presenting information about a certain topic)
  • Instructions (e.g. How to create a Christmas decoration)
  • Descriptive Writing - (stories)
  • Persuasion (e.g. Come to Swansea for a visit).
Top