Menu
Home Page

Rhifedd / Numeracy

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons: 

 

 • Adnabod ffracsiynau gwahanol fel rhan o un cyfan / To recognise  fractions as part of a whole.
   
 • Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd / To recognise negative numbers in the context of temperature.

 

 • Gwahaniaethu rhwng symudiadau clocwedd a gwrthglocwedd a defnyddio wyth pwynt y cwmpawd / To differentiate between clockwise and anticlockwise movements and to use eight points of the compass.
   
 • Trosi rhwng amseroedd cloc 12 awr a 24 awr. Amcangyfrif sawl munud mae gweithgareddau bob dydd yn eu cymryd / To converts times between 12 and 24 hour clocks. Estimate how many minutes daily activities take to complete.
   
 • Mesur pwysau mas mewn gramau a chilogramau / To measure weight and mass in grams and kilograms.
   
 • Mesur arwynebedd sgwariau a phetryalau / To measure surface area of squares and rectangles.
   

 

 • Lluosi rhifau 2 digid gyda rhifau 1 digid / To multiply 2 digit numbers by 1 digit numbers.
   
 • Tablau / Times tables.
   
 • Casglu, cyflwyno a dehongli data mewn pictogramau, graffiau bar, diagram Venn a diagram Carroll / Collect, present and interpret data in pictograms, bar graphs, Venn diagrams and Carroll diagrams.

Tymor Yr Hydref / Autumn Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables 2, 5, 10, 3 and 4      

                                             

 • Ysgrifennu rhifau hyd at deg mil (Bl 3 hyd at fil) / Writing numbers up to ten thousand (Yr 3 up to a thousand)

                                                                                                                                     

 • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rifAdding and subtracting 1, 10 and 100 at any number

                                           

 • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosafEstimating to the nearest 10 and 100                                                                                                                                                                                                  
 • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd / Count forwards and backwards in repetitive steps.                                                                                                                                                                                                                      
 •  Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £10 (Bl 3 hyd at £5) / Use money to pay for items and calculate change up to £10 ( Yr 3 up to £5)                                                         

 

 • Mesur hyd i'r mm agosaf (Bl3 i'r hanner cm agosaf)Measure length to the nearest mm (Yr 3 nearest half cm)

 

 • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r munud agosaf (Bl 3 i'r 5 munud agosaf) / Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest minute (Yr 3 nearest 5 minutes)

 

 • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D / Recognise names and properties of 2D and 3D shapes.
Top