Menu
Home Page

Llythrennedd / Literacy

Yn ystod y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynolDuring this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i gof, Barddoniaeth a Chyfarwyddiadau.During this term we will be writing within the Recount genre, Poetry and Instruction genre..

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am / The pupils will learn:

Trefn yr Wyddor / Alphabetical order.

Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir / Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks.

Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives.

Deall a defnyddio idiomau / Understanding and use of idioms.

Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately.

Top