Menu
Home Page

Rhifedd - Numeracy

Adio a thynnu / Add and Subtract

Heddiw, fuom yn ymarfer defnyddio arwyddion +, - a = yn gywir, yn ogystal â sylweddoli gellir ysgrifennu brawddegau adio a thynnu mewn ffurf amrywiol.

Today, we practised using the +, - and = symbols correctly as well as realising it is possible to write addition and subtraction sentences in a variety of ways.

Dyma ni yn ymarfer ein sgiliau strategaethau cyfrifo yn y pen mewn pennod o'r 'Het Mawr Hud'.

Here we are practising our mental strategies for counting in an episode of the 'Magic Math Hat'.

Het Mawr Hud / Magic Math Hat

Still image for this video

Her Dosrannu / Partition Challenge

Er mwyn deall gwerth pob digid mewn rhifau cafwyd cyfle i ddefnyddio cwpanau gwerth lle. Dyma'r dosbarth wrthi'n datblygu sgiliau mathemateg pen ymhellach...

 

In order to understand the value of each digit in numbers place value cups were used to partition 3, 4 and even 5 digit numbers! Here's the class developing their mental math skills...

Top