Menu
Home Page

Rhifedd - Numeracy

Amser / Time

Heddiw, fuom yn ymateb i'r her o greu cloc analog 3D.

Today, we responded to the challenge of creating a 3D analogue clock.

Mesur hyd / Measuring length

Heddiw, fuom yn amcangyfrif hyd wrthrychau amrywiol yn y dosbarth fesul centimetr. Yna, gwnaethom fesur yn defnyddio'r offer priodol.

Today, we estimated the length of different items in the classroom using centimeters. Then, we measured the items using the appropriate equipment.

Tasg 'Mesuriadau Mentrus' oedd y nod heddiw. Gwnaethom ni amcangyfrif a mesur hyd nifer amrywiol o dâp fesul centimetr. Yna, gwnaethom wirio ein mesuriadau er mwyn sicrhau bod ein sgiliau mesur yn fentrus!

Our task today was to complete the 'Magnificent Measurements' activity. A number of coloured tape was placed across the classroom and we had to estimated and measure the length in centimeters.  We also checked our measurements to ensure that our measuring skills were magnificent!

Adio a thynnu / Add and Subtract

Heddiw, fuom yn ymarfer defnyddio arwyddion +, - a = yn gywir, yn ogystal â sylweddoli gellir ysgrifennu brawddegau adio a thynnu mewn ffurf amrywiol.

Today, we practised using the +, - and = symbols correctly as well as realising it is possible to write addition and subtraction sentences in a variety of ways.

Dyma ni yn ymarfer ein sgiliau strategaethau cyfrifo yn y pen mewn pennod o'r 'Het Mawr Hud'.

Here we are practising our mental strategies for counting in an episode of the 'Magic Math Hat'.

Het Mawr Hud / Magic Math Hat

Still image for this video

Dyma ni yn galw i gof ffeithiau rhif yn erbyn y cloc. Ar ôl gorffen, gwnaethom ni farcio gwaith ein cyfoedion.

Here we are recalling number facts against the clock. After we finished, we marked each others work.

Her Dosrannu / Partition Challenge

Er mwyn deall gwerth pob digid mewn rhifau cafwyd cyfle i ddefnyddio cwpanau gwerth lle. Dyma'r dosbarth wrthi'n datblygu sgiliau mathemateg pen ymhellach...

 

In order to understand the value of each digit in numbers place value cups were used to partition 3, 4 and even 5 digit numbers! Here's the class developing their mental math skills...

Top