Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Ysgol / School Council 2014-2015

Cyfarfod heddiw - Mehefin 19eg

Rydym yn brysur yn gorffen paratoi'r holiadur plant ar gyfer yr ysgol. Trafodon ni ein datganiadau o'r cyfarfod diwethaf gan sicrhau cysondeb rhwng holiadur yr iau â'r babanod. Bwriadwn argraffu'r holiaduron ar ddiwedd y cyfarfod gan gyflwyno nhw i Mr Jones. 

Cyfarfod heddiw - Mehefin 11eg 2015 

Pwrpas ein cyfarfod heddiw oedd i benderfynu ar ba gwestiynau fydd yn yr holiadur plant. Rhanon ni mewn i ddau grŵp er mwyn addasu'r geirfa ar gyfer yr adrannau. Daeth Mr Jones i roi ymgynghoriad i ni ynglyn â strwythur yr holiadur.

Cyfarfod - Mehefin 5ed

 

* Trafod holiadur y plant

* Sôn ein bod ni yn gallu cyfrannu i'r holiadur gan ein bod ni yn cynrychioli llais y plant yn yr ysgol

* Cynnal trafodaeth am y pethau sy'n achosi pryder iddynt yn yr ysgol

gan hefyd sôn am yr holl bethau positif mae'r ysgol yn cynnig yn eu barn nhw

* Gofyn i'r plant i ystyried pa ddatganiadau hoffen nhw gynnwys yn yr holiadur

 

Cyfarfod - Mawrth 20fed, 2015

 

Heddiw, penderfynwyd bod angen i ni gymeryd cyfrifoldeb dros werthu'r ffrwythau yn ystod amser chwarae. Wnaethon ni greu amserlen ar gyfer bob dydd er mwyn atgoffa ein hunain am bwy sydd ar ddyletswydd. Gosodon ni'r amserlen ar y troli ffrwythau, gan ddanfon ail gopi i'r swyddfa.

 

 

Amserlen y troli ffrwyth

16.3.15

Daeth Mrs Williams i'n cyfarfod heddiw er mwyn i ni drafod y ffrwythau newydd hoffwn gael ar y troli ffrwythau yn ystod amser chwarae.

 

Cyfarfod Chwefror 13eg, 2015

Yn dilyn ein trafodaeth ynglyn â'r troli ffrwyth yn ystod y cyfarfod diwethaf, edrychon ni ar yr holiaduron a gasglwyd gan bawb. Sylweddolon ni taw mefus a grawnwin oedd hoff ffrwythau plant Ysgol Pontybrenin! Y cam nesaf yw i drafod y posibilrwydd o ychwanegu'r ffrwythau yma gyda Mrs Williams yn y swyddfa.

Enghraifft o'r holiadur ffrwyth

23/1/15

Heddiw, yn ein cyfarfod, gwnaethom drafod y ffrwythau sydd ar gael yn ystod ein hamseroedd chwarae. Er mwyn cynnig mwy o amrywiaeth i ddisgyblion yr ysgol, byddwn yn gwneud gwaith ymchwil yn ein dosbarthiadau erbyn y cyfarfod nesaf er mwyn penderfynu ar ffrwyth newydd i gynnig yn y troli ffrwythau.

Penderfynwyd bod angen llyfr ar yr ysgrifennyddwyr er mwyn cadw cofnod manwl o'r cyfarfodydd. Nhw fydd â'r cyfrifoldeb o ddod â'r llyfr i bob cyfarfod. 

Ein llyfr cofnodion

16.1.15

Yn ein cyfarfod heddiw, gwnaethom gynnal etholiad i ddewis Cadeirydd, Ysgrifenydd a Thrysorydd ar gyfer ein Cyngor Ysgol. Dyma'r canlyniadau:

 

Cadeiryddion- Charlotte Carter a Rhidian Suggett

Ysgrifenydd- Ethan Carmichael

Trysorydd- Jonny Adkins

Dyma ni yn mynd trwy'r broses o ethol ein arweinwyr.

Top