Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5 a 6

Hwb Abertawe 2017

Dros chwe wythnos tymor y Gwanwyn, buodd blwyddyn 5 yn cymryd rhan ym mhrosiect HWB (Iechyd a Lles) Abertawe. Prosiect sydd yn cynnig cymorth a gwybodaeth ymarferol am fwyta’n iach i bobl sydd efallai erioed wedi coginio o’r blaen. Dysgodd y disgyblion am werth maeth bwyd a phwysigrwydd gweithgareddau corfforol. Fel y gwelir isod, cafwyd y cyfle i baratoi nifer o ryseitiau blasus.

During the six weeks of Spring term, year 5 participated in a project by HWB (Health & Well Being) Abertawe. The project offers practical support and advice about healthy eating to people who may have never cooked for themselves or their families before. The pupils developed their knowledge of the nutritional value of food and the importance physical activity. As you can see below, the pupils were given the opportunity to prepare a number of tasty recipes. 

 

 

 

 

Hyfforddiant Seiclo 2017 Cycling Proficiency 

Cafwyd gyfle arbennig gan ddisgyblion Blwyddyn 6 i fireinio'u sgiliau seiclo a'u hymwybyddiaeth o ddiogelwch tra'n seiclo ar yr heol.  Llwyddodd bob un i gyrraedd Lefel 1 neu Lefel 2, rhagorol blant!

Year 6 pupils had a fantastic opportunity to develop their cycling skills and gain awareness of road safety.  Each pupil succeeded in gaining Level 1 or Level 2, well done! 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

NSPCC

Daeth Mrs Glenys Robbins o'r elusen NSPCC i drafod Childline gyda disgyblion blwyddyn 6. Cafodd y disgyblion y cyfle i drafod defnydd y wefan a'r linell ffon a'r pwysigrwydd i wybod bod cymorth ar gael iddynt os oes angen.

Mrs Glenys Robbins from the NSPCC charity came to discuss Childline with the year 6 pupils.  They had the opportunity to discuss the importance of the website and phone line and to know that help is at hand if they need it.

Picture 1
Picture 2

Twrnament Pel Fasged ym Mhrifysol Abertawe / Basketball Tournament at Swansea University

Cafodd bob un o ddisgyblion blwyddyn 6 ddiwrnod i'r brenin yn cymryd rhan yn y twrnament yn erbyn nifer o ysgolion eraill o ardal Abertawe. Ar ddiwedd y dydd cafon nhw y wobr efydd o @minibasketballwales.com. Llongyfarchiadau mawr i chi blant!

Year 6 had an amazing day taking part in a basket ball tournament at Swansea University against a number of other schools from the Swansea area.  To end the day, each one received the bronze award from @minibasketballwales.com. Congratulations to you all!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

SWANLINX 2016

Cafwyd amser bendigedig yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe yn mesur lefelau ffitrwydd disgyblion Blwyddyn 6 gan wneud gweithgareddau amrywiol yn mesur cryfder, stamina, taldra, pwysau a hyblygrwydd.  

An excellent morning was spent at the Sports Centre at Swansea University measuring the fitness levels of the Year 6 pupils by doing a variety of activities measuring strength, stamina, height, weight and flexibility.

 

Mae'r ysgol gyfan wedi bod yn brysur wrthi'n plannu hadau, o ddiolch i'r Pwyllgor Eco. 

 

The whole school have been busy planting seeds, with thanks to the Eco Committee.

Picture 1

Cafodd Blwyddyn 5 y cyfle i joio bore egniol draw yn yr Elba. Llwyddodd griw o Academi Chwaraeon Coleg Gwyr Abertawe drefnu gŵyl aml-chwaraeon heriol a hwyl.

 

Year 5 were given the opportunity to enjoy an energetic morning over at the Elba.  The Gower College Sport Academy arranged a wonderful multi sport festival, which included a number of local schools.

Picture 1

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Ysgolion Iach buodd Blwyddyn 5 yn trio gwella eu ffitrwydd  drwy amseru gweithgareddau amrywiol yn ddyddiol. Ar ôl casglu'r wybodaeth defnyddiwyd medrau allweddol TGCh i drosglwyddo'r data i dablau a graffiau er mwyn dadansoddi...felly tybed pwy wnaeth wella eu ffitrwydd yn ystod yr wythnos?!

 

During Healthy School Awareness Week, Year 5 were challenged to improve their fitness by timing a variety of activities daily. After gathering the information, we used our key ICT skills to transfer the data to tables and graphs for analysis ... we wonder who improved their fitness during the week?!

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 y cyfle i gadw'n heini a mesur eu ffitrwydd ym Mhrifysgol Abertawe gyda Swan-Linx. Gwelir lluniau o'r diwrnod ar Drydar a thudalennau ein dosbarth.

 

Year 5 and 6 were given the opportunity to keep fit and measure their fitness with Swan-Linx at Swansea University. To see some action shots from the day, visit our Twitter account or look on our class pages.

Picture 1
Top