Menu
Home Page

Ffrindiau YGG Pontybrenin / Friends of YGG Pontybrenin

Mae 'Ffrindiau Ysgol Gymraeg Pontybrenin' yn griw gweithgar o bobl sydd yn angerddol am addysg eu plant ac am sicrhau eu bod nhw'n derbyn y cyfleoedd gorau posib yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Er mwyn cynorthwyo'r ysgol yn y nod hwnnw, mae'r 'Ffrindiau' yn trefnu ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau yn gyson er mwyn codi arian i fuddsoddi mewn adnoddau sydd yn cael effaith uniongyrchol ar lawr y dosbarth. Mae'r 'Ffrindiau' yn cwrdd yn fisol, a braf byddai croesawu aelodau newydd felly dewch yn llu i'n cefnogi ni! 

 

The 'Friends of Ysgol Gymraeg Pontybrenin' are an energetic and hard working group of people who are passionate about their children's education and in giving them the best possible opportunities during their time at the school. In order to support the school in this aim, the 'Friends' regularly organise a range of activities and events to raise much needed funds to purchase resources that have a direct impact in the classroom. The 'Friends' meet on a monthly basis and are always on the lookout for new members so come along and support us! 

Cyfarfod nesaf 'Y Ffrindiau' - 8/10/18 yn Nhafarn y Trap, 7.00yh

Next 'Friends' Meeting - 8/10/18 at Tafarn y Trap, 7.00pm.

 

Digwyddiadau ar y gweill gan y 'Ffrindiau': (manylion ar y calendr)

16/10/18 - Disgo CA2, 5.30yh - 7.00yh

17/10/18 - Disgo y Derbyn, 5.30yh - 6.15yh

                 Disgo Bl 1 & 2, 6.30yh - 7.15yh 

22/11/18 - Ffair Nadolig, 5.00yh - 7.00yh

 

Upcoming events organised by the 'Friends': (details on the calendar)

16/10/18 - KS2 Disco, 5.30pm - 7.00pm

17/10/18 - Reception Disco, 5.30pm - 6.15pm

                  Years 1 & 2 Disco, 6.30pm - 7.15pm

22/11/18 - Christmas Fair, 5.00pm - 7.00pm

 

 

Diolch i 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am ariannu cymaint o adnoddau newydd yn ddiweddar (ffotograffau isod). Thanks to 'The Friends of YGG Pontybrenin' for purchasing so many new resources recently (photographs below). (8/6/18)

Carolau a Choeden / Carols & Christmas Tree

Braf oedd gweld cymaint o deulu YGG Pontybrenin allan yn ein cefnogi ni unwaith eto neithiwr gyda'n gwasanaeth Carolau a Choeden. Roedd awyrgylch arbennig i'r noson ac o ganlyniad i'ch haelioni neithiwr a dros yr wythnosau diwethaf yn prynu tocynnau raffl, yn ogystal â'r ocsiwn ar y noson, codwyd £1563. Gydag £1800 wedi ei godi eisioes yn ein Ffair Nadolig, mae'n gyfanswm anhygoel o £3363. Gai ddiolch yn fawr iawn unwaith eto i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am eu hymdrechion wrth baratoi am y noson yn ogystal â'u gwaith di-flino yn ystod y digwyddiad. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

 

The YGG Pontybrenin family were out in force once again last night during our Carols & Christmas Tree Service. The event had a wonderful atmosphere and as a result of the raffle ticket sales, both last night and over the past month, along with last night's auction, we raised an amazing £1563. Added to the £1800 we raised with the Christmas Fair, that's an incredible £3363. A big thank you as always to the members of 'The Friends of YGG Pontybrenin' for all their efforts leading up to the event and during the evening. Diolch yn fawr iawn i chi gyd! (19/12/17)

Ffair Nadolig / Christmas Fair

Codwyd £1800 yn ein Ffair Nadolig, gyda chyfanswm y raffl heb ei gyfrif eto (raffl i'w dynnu ar noson y 'Coeden a Charolau'). Ar ran holl ddisgyblion yr ysgol, carwn ddiolch i holl deulu YGG Pontybrenin am eich cefnogaeth a'ch haelioni unwaith eto. Gai hefyd ddiolch i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am eu gwaith diflino yn trefnu a pharatoi y Ffair - mae eich ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi yn fawr iawn. Bydd yr arian hwn yn galluogi'r ysgol i fuddsoddi mewn offer TGCh newydd i'r ysgol yn ogystal â phrynu citiau chwaraeon newydd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

 

We raised a fantastic £1800 with our Christmas Fair, with the raffle total yet to be counted (raffle to be drawn on the evening of the 'Christmas Tree & Carols' event). On behalf of all the school's pupils, can I thank the entire YGG Pontybrenin family for your support and generosity once again. Can I also say a great big thank you to the members of the 'Friends of YGG Pontybrenin' who worked so hard in preparing and organising the Fair - your efforts are very much appreciated. This money will allow the school to invest in new ICT equipment as well as new sports kit. Diolch yn fawr iawn! (30/11/17)

Diolch i 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am ariannu ein rhestlau beiciau newydd - yn barod i her y 'Big Pedal'. / Thank you to 'The Friends of YGG Pontybrenin' for financing our new bicycle racks - just in time for the 'Big Pedal' challenge. (21/3/17)

Diolch i 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am ariannu ein rhestlau beiciau newydd - yn barod i her y 'Big Pedal'. / Thank you to 'The Friends of YGG Pontybrenin' for financing our new bicycle racks - just in time for the 'Big Pedal' challenge. (21/3/17) 1

Diolch i'r 'Ffrindiau' am doiledau newydd merched CA2 - maen nhw'n ffab! / Thank you to the 'Friends' for the KS2 girls' new toilets - they look fab! (27/2/17)

Diolch i'r 'Ffrindiau' am doiledau newydd merched CA2 - maen nhw'n ffab! / Thank you to the 'Friends' for the KS2 girls' new toilets - they look fab! (27/2/17) 1
Diolch i'r 'Ffrindiau' am doiledau newydd merched CA2 - maen nhw'n ffab! / Thank you to the 'Friends' for the KS2 girls' new toilets - they look fab! (27/2/17) 2

Carolau & Choeden / Carols & Christmas Tree

Hyfryd oedd gweld cymaint o deulu YGG Pontybrenin yn mwynhau eu hunain yn ein Gwasanaeth Carolau neithiwr. Roedd awyrgylch arbennig i'r noson ac yn seiliedig ar yr adborth cynnar, byddwn yn ei chynnal hi yn flynyddol o hyn ymlaen. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Miss Carys Williams am gyfeilio mor arbennig ar y piano ac i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am drefnu arwerthiant y tocynnau raffl a'r gwobrau. O ganlyniad i'ch haelioni chi, cododd y Raffl Nadolig swm arbennig o £1420. Gyda'r Ffair Nadolig yn codi £1800 yn ddiweddar hefyd, bydd yr ysgol mewn sefyllfa i fwrw mlaen yn syth gyda'r blaenoriaethau a dargedwyd gan y Cyngor Ysgol. Diolch yn fawr i chi gyd!

 

It was great to see so many members of the YGG Pontybrenin family enjoying themselves at last night's Carol Service which was very well attended. The event had a wonderful atmosphere and from the feedback we've received, it will certainly be an annual event from now on. Miss Carys Williams deserves a big thank you for her wonderful piano accompaniment and our thanks also go to the members of the 'Friends of YGG Pontybrenin' who arranged the raffle ticket sales and prize hampers. Thanks to the generous support of everyone, our Christmas Raffle raised an amazing £1420. Added to the £1800 that was raised with the recent Christmas Fair, the school will be in a position to push ahead immediately with the priorities that the School Council have targeted. Diolch yn fawr iawn!   (12/12/16)

Diolch i'r 'Ffrindiau' am ein gemau iard newydd! / Thanks to the 'Friends' for our new yard games! (7/12/16)

Ffair Nadolig / Christmas Fair

Codwyd swm arbennig o £1800 yn ein Ffair Nadolig, gyda chyfanswm y raffl heb ei gyfrif eto (raffl i'w dynnu ar noson y 'Coeden a Charolau'). Ar ran holl ddisgyblion yr ysgol, carwn ddiolch i holl deulu YGG Pontybrenin am eich cefnogaeth a'ch haelioni unwaith eto. Gai hefyd ddiolch i aelodau 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am eu gwaith diflino yn trefnu a pharatoi y Ffair - mae eich ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi yn fawr iawn. Bydd yr arian hwn yn galluogi'r ysgol i fuddsoddi yn nhoiledau yr Iau, iard yr ysgol ac offer TGCh ychwanegol i bob dosbarth. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

 

An amazing £1800 was raised by our Christmas Fair, with the raffle total yet to be counted (raffle to be drawn on the evening of the 'Christmas Tree & Carols' event). On behalf of all the school's pupils, can I thank the entire YGG Pontybrenin family for your support and generosity once again. Can I also say a great big thank you to the members of the 'Friends of YGG Pontybrenin' who worked so hard in preparing and organising the Fair - your efforts are very much appreciated. This money will allow the school to invest in the Junior's toilets, the school yard and additional ICT equipment for all classes. Diolch yn fawr iawn!  (30/11/16)

Disgo yr Hydref / Autumn Disgo

Waw! Yn dilyn cefnogaeth hael teulu Ysgol Gymraeg Pontybrenin, llwyddodd y CRA godi £1249 gyda disgos yr wythnos hon. Hoffwn ddiolch o galon i'r holl wirfoddolwyr hynny a fu'n helpu am roddi mor hael o'u hamser a'u hymdrechion i sicrhau llwyddiant y disgos. Bydd yr arian a godwyd yn cael ei ddefnyddio i ariannu prosiectau sydd wedi cael eu clustnodi gan y Cyngor Ysgol, megis adnewyddu toiledau'r Adran Iau, marcio'r iard ac adnoddau chwarae newydd i'w defnyddio amser egwyl. Diolch i chi gyd unwaith eto! 

 

Waw! Following generous support from the Ysgol Gymraeg Pontybrenin family once again, the PTA raised an amazing £1249 following this week's discos. Can I thank all those volunteers who gave so freely of their time and effort to make the discos such a success. The money raised will be put towards projects earmarked by the School Council, particularly the refurbishment of the Junior's toilets, yard markings and new play equipment for break times. Thank you all once again!  (11/11/16)

Ffair Nadolig

24 Tachwedd 2015

5.30pm 

Limos Bl 6

 

Roedd Blwyddyn 6 yn ddigon ffodus i fynd ar eu limos unwaith eto y flwyddyn yma. Diolch yn fawr iawn i'r CRA am drefnu popeth!

 

Bl 6 got to go on the Limos again this year thank to the hard work and the kindness of the PTA. Thank you very much!

Blwyddyn 6 a'r Sinema - Blwyddyn 6 at the Cinema

Aeth Blwyddyn 6 ar wibdaith i'r sinema ddydd Llun yma i wylio y ffilm Cinderella. Cafon nhw amser arbennig a sglods, selsig a hufen ia i ginio yn y dosbarth hefyd! Diolch o galon i Ffrindiau yr Ysgol am yr holl waith trefnu.

 

Blwyddyn 6 went to the cinema on monday to see Cinderella. They had a great time and had chips, sausage and ice cream in the class to finish. Thank you very much to Ffrindiau'r Ysgol for arranging everything. 

Quiz night

Picture 1

Ffair Gwanwyn / Spring Fair

Daeth nifer ohonoch i gefnogi y gweithgareddau yn ystod y ffair wanwyn, diolch i chi gyd am eich cefnogaeth a diolch yn arbennig i griw y CRA am eu gwaith cael a'u paratoi.

 

Thanks a million for your support with the spring fair, a great turn out and a huge thanks to the PTA for their time and effort to arrange everything.

Loteri Ysgol / School lottery (Arwyddwch lan heddiw - Please sign up today)

Noson Ffilm y Babanod - Infants Film Night

 

Cafwyd noson hyfryd unwaith eto yng nghwmni'n babanod y tro hwn gyda'r ffilm Gnomeo & Juliet. Diolch o galon am eich cefnogaeth unwaith eto.

 

Another lovely and successful film night with the infants this time and the film Gnomeo & Juliet. Thanks a million for your continued support.

Noson Ffilm / Film Night

 

Cafwyd noson ffilm hyfryd gyda'r Iau yn mwyhau y ffilm Lego Movie. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

 

We had a lovely film night with the juniors, onesies and beanbags aplenty! Thanks for your support.

Noson cwisQuiz night

24 Ebrill / 24th April

Clwb pêl droed y gardd

 Garden village football club

Erbyn hyn mae blwch awgrymiadau

rhieni wedi ei leoli yn swyddfa'r ysgol.

Mae croeso i chi ychwanegu eich awgrymiadau.

 

There is now a parents suggestion box

located in the school office.

Please feel free to add your suggestions.

Diolch i bawb wnaeth helpu i gasglu tocynnau gwyrdd ar gyfer Asda. Yn anffodus ni wnaethom ennill, ond rydym am dderbyn £50 ganddynt!

 

Thank you to all that helped collecting the green tokens for Asda! Unfortunately we didn't win, but we are to receive £50 from them. smiley

Cwmniau lleol sy'n rhoi gwobrau ac arian i'n hysgol (Ffair Nadolig Disgo Santes Dwynwen). Local Companies donating prizes and money to our school (Ffair Nadolig a Santes Dwynwen Disco).

Cliciwch yma i weld ffrwd Trydar neu Facebook y CRA/Click here to see the PTA's Twitter or Facebook feed

                                                                                        

             

Diolch am eich cefnogaeth gyda Disgo Santes Dwynwen eleni - llwyddwyd i godi cyfanswm o £570. Dyma luniau o'r noson, gyda'r enillwyr a Mr Locke yn enwedig yn mwynhau eu hunain.

 

Thanks a million for your support at the Santes Dwynwen Disco yet again this year - a total of £570 was raised. Here are some photos of the winners and Mr Locke having fun!

Ffair Nadolig / Christmas Fayre

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yn mynychu'r ffair nadolig eto eleni. Diolch hefyd i aelodau'r CRA am eu gwaith caled gyda'r holl baratoi

 

Thanks a million for your support in attending the Christmas Fayre yet again this year. A big thank you to the PTA members with all their hard and endeavour too.

Top